Kaavoitus

Keuruun kaupungin kaavoituspalvelut edistää maa- ja kaavoituspolitiikan keinoin kaupungin yhdyskuntarakenteen kestävää ja pitkäjänteistä kehittämistä. Toimiala vastaa raakamaan hankinnasta ja sen jalostamisesta kaavoittamalla, eli maankäytön suunnittelusta ja edelleen maan luovutuksesta rakennuspaikkoina (tontteina) asuinrakentamisen ja yritystoiminnan tarpeisiin. Kaavoituspalveluissa valmistellaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn tulevat maankäyttöön liittyvät asiat, kuten kunnan lausunnot, kaava-asiat sekä maankäyttöä koskevat kuntalaisten ja valtuutettujen tekemät aloitteet.

Kaavoituskatsaus 2016

Kaavoituspalveluiden maksut

Keuruun kaupan tunnusluvut 2017

 

keuruun pohjoisjärvi

Kaavoituksen vaiheita

Kaavoitus on monivaiheinen prosessi kaavan vireilletulosta kaavan hyväksymiseen. Kaavojen luonne ja merkittävyys vaikuttavat kaavaprosessiin. Esimerkiksi merkittävissä kaavoissa, laajoja alueita koskevissa osayleiskaavoissa ja yleiskaavassa kaavoitusprosessi on laajempi ja osallistumismahdollisuuksia enemmän. Osallisilla tarkoitetaan kaavoitettavan tai siihen rajoittuvat alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Keuruulla kaavat (yleiskaava ja asemakaava) tulevat vireille kaupungin omasta tai maanomistajan aloitteesta. Päätöksen kaavahankkeen käynnistämisestä tekee kaupunginhallitus.

Kaavan laatimispäätöksen jälkeen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämiä tärkeitä vaiheita ovat vireilletulosta ilmoittaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen ja sen tiedoksi saattaminen osallisille sekä viranomaisneuvottelu ja niiden jälkeen kaavan varsinainen valmisteluvaihe ja ehdotuksen laatiminen.

Kun kaavaehdotus on saatu valmiiksi, se pannaan julkisesti nähtäville sekä pyydetään ehdotuksesta tarpeelliset viranomaislausunnot. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto (vähämerkitykselliset asemakaavat kaupunginhallitus). Muutosta kaavan hyväksymispäätökseen haetaan valittamalla hallinto-oikeuteen (Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen).

Valitusajan kuluttua kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman, jollei päätöksestä ole tehty määräaikana valitusta tai valitukset on ratkaistu hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kaava tulee voimaan kun lainvoiman saaneesta kaavan hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Keuruun kaupunki
Kaavoituspalvelut
Multiantie 5
42700 KEURUU
Kaavasuunnittelija
Korhonen Ville
040 356 8208
Kaavoitusjohtaja
Määttä Timo
0400 763 995
Kaavavalmistelija (kaavaotteet)
Hakala Karri
040 352 5730