Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

http://www.keuruu.fi:80/ptk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2020/13

Esitys Tupa-, Loukku-, Maja- ja Mustasuon (Ähtäri) kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi vuodesta 2019 alkaen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

VARELY/1469/5723/2019
POSELY/894/5723/2019

KUULUTUS
17.3.2020

Esitys Tupa-, Loukku-, Maja- ja Mustasuon (Ähtäri) kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi vuodesta 2019 alkaen

Asia

Vapo Oy on 17.6.2019 toimittanut Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskuksiin hyväksyttäväksi esityksen Tupa-, Loukku-, Maja-, Musta- ja Riitasuon turvetuotantoalueiden kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi vuodesta 2019 alkaen. Hakija täydensi esitystä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen pyynnöstä 31.10.2019. Samalla Riitasuon turvetuotantoalue poistettiin ohjelmasta tuotannon loppumisen vuoksi.

Esitetty tarkkailuohjelma perustuu Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Vapo Oy:lle 9.12.2008 antamiin Tupasuota, Loukkusuota ja Majasuota koskeviin lupapäätökseen nro 124/2008/4, 125/2008/4 ja 126/2008/4 sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Vapo Oy:lle 27.6.2012 antamaan Mustasuota koskevaan lupapäätökseen nro 88/2012/1. Vaasan hallinto-oikeuden 25.11.2014 antama Mustasuota koskeva päätös nro 14/0444/1 ei muuttanut kalataloudellista tarkkailuvelvoitetta.

Tupa-, Loukku- ja Majasuota koskevan lupamääräyksen 15 mukaan luvan saajan on tarkkailtava toiminnan kalataloudellisia vaikutuksia Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen (nykyään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen) hyväksymällä tavalla. Tarkkailutuloksista on laadittava raportti, joka on toimitettava seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä Länsi-Suomen ja Keski-Suomen ympäristökeskuksille (nykyään Varsinais-Suomen ja Keski-Suomen ELY-keskuksille) , Pohjanmaan ja Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksille (nykyään Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskuksien kalatalousviranomaisille) sekä Ähtärin ja Keuruun kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisille sekä esitettävä vaadittaessa niille, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea.

Mustasuota koskevan lupamääräyksen 13 mukaan kalataloustarkkailu on tehtävä Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (nykyään Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten) kalatalousviranomaisten hyväksymällä tavalla. Tarkkailuun on sisällytettävä Myllypuron ja Kaijanpuron sähkökoekalastukset sekä selvitys Kaijanpuron liettymistä. Tarkkailusuunnitelmia voidaan tarkentaa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan tai Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta tai tarkkailun kattavuutta. Kalataloustarkkailun tulokset on toimitettava Keski-Suomen ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kalatalousviranomaisille, Ähtärin ja Keuruun kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisille sekä Ähtärinreitin ja Keuruun kalastusalueille (nykyään Suomenselän kalatalousalueelle). Tarkkailujen tulokset on vaadittaessa annettava niiden nähtäväksi, joiden oikeuteen tai etuun tiedot saattavat vaikuttaa. Tarkkailutulosten yhteenvedoissa on esitettävä tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja tulosten laskennassa käytetyt menetelmät.

Ohjelmaesityksen sisältö

Ehdotettu toistaiseksi voimassa oleva yhteistarkkailuohjelma sisältää vuodesta 2020 lähtien kolmen vuoden välein tehtävät verkkokoekalastukset, sähkökoekalastukset ja koeravustukset sekä vuodesta 2024 kuuden vuoden välein tehtävät edellisvuotta koskevat kalastustiedustelut. Verkkokoekalastuksilla tarkkaillaan Liesjärven, Hirvijärven, Renkaisen ja Vähä Suojärven kalastoa. Sähkökoekalastuksilla tarkkaillaan Liesjoen (2 koealaa), Hirvijoen (2), Polvipuron (1), Kuolemaisenpuron (1), Kaijanpuron (2) ja Myllypuron (1) kalastoa. Koeravustuksilla tarkkaillaan Liesjärven (3 ravustusaluetta), Liesjoen (2) ja Vähä Suojärven (2) rapukannan tilaa. Kalastustiedusteluilla selvitetään Liesveden, Liesjoen, Vähä Suojärven, Hirvijärven, Hirvijoen, Kaijanpuron, Majapuron, Kuolemaisenpuron, Polvipuron, Renkaisen, Pohjoispuron, Myllypuron ja Moksunjärven kalastusta ja ravustusta.

Nähtävänäpito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Tämä kuulutus ja ohjelmaesitys pidetään nähtävänä 24.3.–7.4.2020 Ähtärin ja Keuruun kaupunkien internet-sivustoilla. Lisäksi kuulutus ja ohjelma-esitys ovat nähtävänä ELY-keskusten Internet-sivustolla: www.ely-keskus.fi -> Varsinais-Suomi tai Pohjois-Savo -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.

Suora linkki kuulutukseen ja kalataloustarkkailuohjelmaesitykseen ely-keskuksen sivuilla: http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/23303881/Kuulutus+20200317_Vireill%C3%A4%20Tupa-%2C%20Loukku-%2C%20Maja-+ja+Mustasuon+%28%C3%84ht%C3%A4ri%29%20kalataloudellinen+yhteistarkkailuohjelma+%2817.3.2020%29.pdf/0841f4b5-b20b-44b7-9c62-dd299530be04

Tämä kuulutus on julkaistu Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskusten verkkosivuilla 17.3.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia tarkkailuohjelmaesityksestä. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 7.4.2020 ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi (viitteeksi asian diaarinumero VARELY/1469/5723/2019) tai postitse ELY-keskuksen Turun toimipaikkaan PL 236, 20101 Turku.

Lisätietoja

Kalastusbiologi Mika Sivil, puhelimitse 0295 023 045 tai sähköpostilla mika.sivil@ely-keskus.fi

Suora linkki kuulutukseen ja kalataloustarkkailuohjelmaesitykseen
ely-keskuksen sivuilla

Lähettäjä: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Julkaistu: 25.03.2020 09.29