Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.12.2011

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 20.12.2011 Pykälä 174Perusturvalautakunta
§ 149
15.11.2011
Perusturvalautakunta
§ 174
20.12.2011

 

Sosiaalipalvelumaksujen, taksojen ja vuokrien korotukset 2012

 

SOS § 149

Kaupunginhallitus on 7.11.2011 § 271 edellyttänyt, että lautakunnat korottavat taksoja ja maksuja vähintään 4 % 1.1.2012 lukien. Mikäli korotus toteutetaan myöhemmin vuonna 2012, korotusprosentti määritellään siten, että sen aiheuttama vuosivaikutus on 4 %. Korotusprosenttia ei sovelleta niihin taksoihin ja maksuihin, joiden korotus perustuu sopimuksiin tai lainsäädäntöön. Tällöin korotukset tehdään sopimusten tai lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa.

 

Tekninen lautakunta käsittelee tukipalvelumaksujen hinnantarkistukset 9.11.2011. Vuokra-asuntopalvelun liikelaitoksen johtokunnan listalla ovat vuokrantarkistukset 16.11.2011.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin joka toinen vuosi tehtävät indeksitarkistukset toteutuvat 2012. Muutoksista tullee tieto marraskuun aikana.

 

Perusturvajohtajan ehdotus:

Perusturvalautakunta käy lähetekeskustelun kaupungin päätettävissä olevien maksujen korotuksista kokouksessa esitettävän aineiston pohjalta.

 

Päätös: Keskusteltiin mm. ateriapalvelumaksuista. Todettiin noin 4 %:n korotukset tukipalvelumaksuihin pääosin perustelluiksi.

____________________

 

 

 

SOS § 174

Perusturvalautakunta on edellisen kerran korottanut sosiaalipalvelumaksuja ja taksoja 1.1.2010 ja vuokria 1.4.2010.

 

Valtioneuvosto on vahvistanut 17.11.2011 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan asetuksen muutoksen (1147/2011) sekä sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksen eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelistä (1148/2011). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja tarkistetaan lain mukaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti, kotona annettavan hoidon tulorajoja ja vähimmäiskäyttövaroja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Vuosien 2009 ja 2011 välillä kansaneläkeindeksin muutos oli 0,4 % ja työeläkeindeksin 1,62 %. Palvelusetelin arvon määrittämisessä käytettävien tulorajojen tarkistusperusteena on sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksi, jonka muutos on 4,09 %.

 

Maksumuutokset koskevat seuraavia perusturvan maksuja 1.1.2012 alkaen:

 

 

Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista.

 

hlömäärä
tuloraja e/kk

maksuprosentti

1
528

35

2
975

22


3
1 528

18

4
1 890

15

5
2 288

13

6
2 627

11

 

Kun henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 321 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta voidaan periä enintään 13,80 euroa lääkärin tai hammaslääkärin suorittamasta kotikäynnistä ja enintään 8,70 euroa muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä.

 

Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta psykiatrian toimintayksikössä enintään 15,10 euroa hoitopäivältä ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa enintään 32,60 e/hp. Päivä- ja yöhoidon maksuna voidaan periä enintään 15,10 e/vrk.

 

Kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 11,30 euroa hoitopäivältä.

 

Lapsen tai nuoren tuloista asiakasmaksulain 7 §:n 2 ja 3 mom perusteella perittävä maksu lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista voi olla enintään 1342,50 e/kk.

 

Jos kunta perii henkilölle tulevat tulot, korvaukset tai saamiset asiakasmaksulain 14 §:n perusteella on hänelle jätettävä käyttövaroiksi vähintään 15 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 99 euroa kuukaudessa, mikä on myös 7 c §:ssä tarkoitetun henkilökohtaisen käyttövaran määrä.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukainen maksukatto on 636 euroa. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa periä enintään 15,10 euroa hoitopäivältä. Omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista perittävä vuorokausikohtainen asiakasmaksu on enintään 10,60 euroa.

 

Jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo on vähintään 25 euroa tuntia kohti, jos kotitalouden tulot eivät ylitä laissa säädettyä tulorajaa. Alin palvelusetelin arvo on kuitenkin 7 euroa/tunti. Jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin arvon määräämisessä noudatettavat tulorajat ovat edellä esitetyt kotona annettavan palvelun kuukausimaksua määrättäessä.

 

Päiväkirurginen toimenpide maksaa enintään 90,30 €.

 

Päivähoidon asiakasmaksut tarkistetaan 1.8.2012 alkaen sivistyslautakunnan toimesta.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat arvonlisäverottomia ja myöhästyneistä maksuista peritään korkolain mukainen viivästyskorko.

 

Liite 8: Esitys / kooste perusturvan asiakasmaksuista, taksoista ja vuokrista vuodelle 2012.

 

Perusturvajohtajan ehdotus:


Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi edellä esitetyt lakisääteisiin asiakasmaksuihin liittyvät muutokset ja hyväksyy liitteen 8 mukaiset maksut, taksat ja vuokrat. Kaikki maksut ja taksat myös palvelusetelin arvot tarkistetaan 1.1.2012 alkaen kuitenkin niin, että Vanamokodin ja Kuusamakodin vuokrat käyttömaksuineen tulevat voimaan 1.4.2012 alkaen. Maksut ovat voimassa kunnes toisin päätetään.

Myöhästyneistä maksuista peritään korkolain mukainen viivästyskorko.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

  
Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.12.2011

©