Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.12.2011

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 20.12.2011 Pykälä 178Perusturvalautakunta
§ 178
20.12.2011

 

Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

 

SOS § 178

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

 
Kieltojen
perusteet
 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
160 - 163, 167-169, 171, 176 - 177 
 
 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät  
 
 
164-166, 170, 172- 173, 174 - 175
 
 
 
 
HvalL 3 §:n mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

 
Oikaisuvaatimusviranomainen -ja aika
 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
Keuruun perusturvalautakunta
Multiantie 5
42700 KEURUU 
 
 
Pykälät
164-166, 170, 172- 173, 174 - 175
 
 
 
 
  
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 
Oikaisuvaatimuksen sisältö
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

 


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1 Hämeenlinna 

Valitusaika
Kunnallisvalitus, pykälät30 päivää

 

Valitusaika 30
Hallintovalitus, pykälätpäivää-
 
 
 

Valitusaika
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
pykälät
30 päivää 

 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet. 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät 
 
 
Lisätietoja
 
 
 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.


Liitetään pöytäkirjaan  
Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.12.2011

©