Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen

Eduskunta on hyväksynyt uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja sääntelevän lain, joka astuu voimaan 1.3.2017. Maksun suuruus määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen varatun keskimääräisen viikkotuntiajan perusteella. Asiakasmaksun määräämisessä huomioon otettavat tulot säilyvät ennallaan. Tulorajoja korotetaan siten, että pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksut pienenevät. Muilta osin tulorajat pysyvät ennallaan.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut Keuruulla 1.3.2017 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuna peritään perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta korkeimman maksuprosentin mukaan määräytyvä maksu, kuitenkin enintään 290 euroa kuukaudessa, perheen toisesta lapsesta 90 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, kuitenkin enintään 261 euroa kuukaudessa ja perheen kolmannesta sekä useammasta lapsesta 20 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuna peritään maksu, joka perustuu perheen arvioimaan lapsen varhaiskasvatuksessa viettämään aikaan viikoittain. Viikoittainen varhaiskasvatusaika määritellään sopimuksella varhaiskasvatusajasta keskimääräisen viikkotuntimäärän mukaan nykyisen päivittäisen päivähoitoajan sijaan.

Asiakasmaksun määräytyminen perustuu sovittuun keskimääräiseen viikoittaiseen varhaiskasvatusaikaan (sopimus varhaiskasvatusajasta).

Vuorohoidossa lapsen viikoittainen varhaiskasvatuksen tarve vaihtelee vanhempien työvuorojen mukaan. Näissä tilanteissa on perusteltua käyttää kuukautta tasoitusjaksona. Varhaiskasvatusaika perustuu kuitenkin aina ennalta sovittuun aikaan.

Varhaiskasvatuksen alkaessa tai loppuessa kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.

Esiopetukseen liittyvän varhaiskasvatuksen osalta maksu määräytyy samojen tuntirajojen mukaisesti kuin muussakin varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatusta voi siis varata esiopetuksen (20 t / vko) ulkopuoliselle ajalle) joko enintään 20 tuntia, alle 35 tuntia tai vähintään 35 tuntia viikossa. Esioppilaan maksu varhaiskasvatuksesta kattaa myös esiopetuksen loma-ajat, jolloin lapsella on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen kokoaikaisesti.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeistus 1.3.2017 alkaen