Sosiaali ja terveys

Perusturvan tehtävänä on edistää ja ylläpitää kuntalaisten sosiaalista turvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä.

Keuruulla kaupunki vastaa sosiaalihuollon järjestämisestä. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon järjestämisestä vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Keski-Suomen seututerveyskeskus sairaanhoitopiirin liikelaitoksena.

Keuruun perusturvalautakunta huolehtii sosiaalihuollon tehtävien lisäksi terveydenhuollon koordinoinnista. Perusturvan toimiala jakautuu hallinnon, sosiaalityön, työllisyyspalveluiden, vanhuspalveluiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tulosalueisiin. 

Perusturvan hallinto

Tuija Koivisto vs. perusturvajohtaja 040 513 5821 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Virpi Palovesi-Viinikka vs. toimistonhoitaja 0400 786 082 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Linkit toimintaa ohjaaviin ohjelmiin:

Lasten, nuorten ja perheiden Keuruu -kehittämisohjelma 2018-2022

Täyttä elämää Keuruulla -vammaisstrategia 2013-2017

Keuruun_mielenterveys-_ja_päihdesuunnitelma_2013-2018.pdf

Keuruun suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2020

Hyvinvointikertomus

Lähisuhdeväkivallan ehkäisy Keuruun toimintaohjelma 2014

Keurusseudun kotouttamisohjelma 2019-2020

 

Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille kuin asianomaisen valtuutuksella. Sosiaalihuollon salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta säädetään laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) §14-19.

Sosiaalihuollon asiakastiedot kerätään henkilörekistereihin. Rekisterin vastuu- ym. henkilöt on määritelty tietosuojaselosteissa.

Asiakkaalla on henkilötietolain (523/1999) 26-28 §:n mukaan oikeus tarkastaa hänestä talletetut tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Lisäksi asiakkaalla on julkisuuslain (621/1999) mukaisesti asianosaisen tiedonsaantioikeus. Perusturvan delegointisäännössä on määritetty, että tulosalueen päällikkö antaa julkisuuslain ja henkilötietolain perusteella annettavat päätökset ja todistukset.

Sosiaalihuollon palveluihin kuuluvissa tietojen tarkistamiseen ym. liittyvissä kysymyksissä tulee ensisijaisesti olla yhteydessä tulosalueen esimieheen:

hallinto: perusturvajohtaja

sosiaalityö: johtava sosiaalityöntekijä ja vammaisasioissa kuntoutus- ja toiminnanohjaaja

työllisyyspalvelut: työllisyyspäällikkö

vanhuspalvelut: vanhustyön johtaja

Sosiaalihuollon palveluihin kuuluvissa tietojen tarkistamisessa suositellaan käyttämään alla olevia lomakkeita. Lisätietoa henkilötietolain mukaisista tarkastamis- ja korjaamiskäytännöistä löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö

Henkilötietolain 26 §:n jokaisella on oikeus salassapitosäännösten estämättä ja tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja.

Henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi toteuttaa toimeksiannolla kuten valtakirjalla. Rekisteritietojen tarkastuspyynnöt tulee tehdä mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tietojen tarkastusoikeuden epäämisestä tulee antaa kieltäytymistodistus perusteluineen. Tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäytyminen (lomake)

Henkilörekisteritietojen korjaamisvaatimus

Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisteröity voi pyytää rekisteritietojensa oikaisua, poistamista tai täydentämistä. Mikäli tähän ei voida suostua tulee antaa todistus Tietojen korjaamisesta kieltäytyminen (lomake)

Selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 18 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada tietää kuka on käyttänyt häntä koskevia rekisteritietoja ja mikä on ollut käytän peruste. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n mukaan hakijalla, valittajalla tai muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Tiedonsaanti itseään koskevasta asiakirjasta

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista lain 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä.

Tietopyyntöjen palautusosoitteet:

Hallinto, sosiaalityö, työllisyyspalvelut:

Keuruun perusturvatoimisto

Multiantie 5

42700 KEURUU

Vanhuspalvelut:

Palvelukeskus Lehtiniemi

Seiponniementie 7

42700 KEURUU

 

 
Perusturvajohtaja
Koivisto Tuija
040 513 5821
Vs. toimistonhoitaja
Palovesi-Viinikka Virpi
040 078 6082