Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 10.6.2019 § 12 Keuruun kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen vuosille 2017-2021.

Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (1§). Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon mm. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen. Nykyisen terveydenhoitolain mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin.

Valtuustokausittain laadittavassa laajassa hyvinvointikertomuksessa kuvataan väestön hyvinvoinnin ja terveyden kehitystä. Tavoitteena on tuoda esille kuntalaisten hyvinvoinnin vahvuudet ja haasteet sekä kuvata tehtyjä toimenpiteitä, tehdä johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia valtuustokaudelle. Hyvinvointiraportointi tehdään vuosittain osana tilinpäätösraportointia. Osana hyvinvointiraportointia kootaan järjestöjen kokemustietoa hyvinvoinnista.

Keuruun kaupunginvaltuusto on 9.4.2018 hyväksynyt Keuruun kaupunkistrategian 2018 - 2022. Kaupungin visiona on "Keuruu on vuonna 2022 lapsiperheiden paratiisi, jonka perustan luovat turvallinen ympäristö, terveet päiväkodit ja koulut. Kaiken ikäisten sujuva ja hyvinvoiva arki syntyy lähellä olevista hyvinvointia tuottavaista palveluista, luonnosta ja monipuolisista harrastus- ja kulttuurimahdollisuuksista sekä hyvästä työllisyystilanteesta.

Strategian yhtenä päämääränä on "hyvinvoinnista veto- ja pitovoimaa" ja tämän tavoitteena mm. "Hyvinvoinnin edistäminen on kaikkien hallintokuntien yhteinen tehtävä". Tavoitteen toimenpiteenä on "Hyvinvointikertomus hyväksytty 2018 ja Hyvinvointikertomuksen mukaiset toimenpiteet tehty vuonna 2022". Keuruun kaupunginvaltuusto on 9.6.2014 hyväksynyt Keuruun ensimmäisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman v. 2013-2016.

Valtuustokaudella 2013-2016 kaupunki teki isoja investointeja, jotka ovat pitkäaikaisia lapsiin ja nuoriin suunnattuja panostuksia kaupungin palvelutarjonnassa. Lisäksi investoitiin liikuntapaikkoihin ja katuverkostoon. Hankerahoitusta hyödyntäen kaupunki panosti pitkäaikaistyöttömien tilanteen parantamiseen ja syrjäytymisen vähenemiseen.

Keuruulla on paljon vahvuuksia, jotka luovat edellytykset terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle. Vahvuuksia on listattu Laajan hyvinvointikertomuksen luvussa 2. Erityisesti järjestöjen, yhdistysten ja kolmannen sektorin rooli on merkittävä hyvinvoinnin toimenpiteiden toteuttamisen kokonaisuudessa.

Keuruun laaja hyvinvointikertomus v. 2017-2021 (hyvinvointikertomus.fi -sivustolla) keskittyy neljään teemaan, jotka valikoituvat työryhmän jäsenten esittämien huolien myötä:

  • Kestävä kehitys
  • Ravitsemus
  • Turvallisuus
  • Mielen hyvinvointi

Hyvinvoinnin edistäminen on yhteinen asia. Kuntalain mukaisesti Keuruun kaupungin kaikkien toimialojen tulee edistää kuntalaisten hyvinvointia kaikessa toiminnassaan ja päätöksenteossaan. Hyvinvointi kuitenkin konkretisoituu yksilötasolla jokaisen omien valintojen kautta. Keuruulaisessa toimintaympäristössä kaikki osaltaan edistävät hyvinvointia. Keskeisessä roolissa ovat mm. päivittäistavarakaupat, joiden valikoimat osaltaan edesauttavat esim sydänterveellisiä tai ekologisia valintoja.

Keuruun kaupungin hallintokuntien on omassa palvelutoiminnassaan huomioitava hyvinvoinnin edistäminen. Kaupungin toimialojen roolina on neuvoa, ohjata, opastaa kuntalaisia, kun he hakevat ratkaisuja oman hyvinvoinnin, terveyden tai kestävän kehityksen edistämiseksi. Hyvinvoinnin edistäminen näkyy päätöksissä, kansalaisten kokemuksissa, sosiaalisessa mediassa, hyvinvointia osoittavissa indikaattoreissa.

Hyvinvoinnin edistämistä varten tehdään oma otsikko kaupungin internet sivuille, johon linkitetään eri toimijoiden tuottamaa aineistoa hyvinvointia edistävistä toimista; etenkin toivotaan kuntalaisten blogeja ja vlogeja aiheesta.

Keuruun kaupungin laaja hyvinvointikertomus keskittyy ihmisen kokoisiin arkisiin, konkreettisiin tekoihin.