Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KOTIHOIDON TUKI
Lasten kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3 v. lapsi, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa tai kunnan ostopalveluna järjestämän päivähoidon piirissä. Tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahan päätyttyä. Sitä maksetaan, kunnes nuorin lapsi täyttää kolme vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään päivähoitoon, tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen.

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha, joka maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta sekä hoitolisä, joka maksetaan vain yhdestä lapsesta. Kotihoidon tuen suuruudesta saa tietoja Kelan sivuilta.

YKSITYISEN HOIDON TUKI
Oikeus yksityisen hoidon tukeen koskee perheen jokaista alle kouluikäistä lasta. Edellytyksenä on, ettei lapsi ole kunnan järjestämän päivähoidon piirissä. Lapsi voi kuitenkin osallistua osapäiväiseen esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Yksityisen hoidon tuki koostuu hoitorahasta sekä perheen tulojen mukaan maksettavasta hoitolisästä. Yksityisen hoidon tuen määristä saa tietoa Kelan sivuilta.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä
Perhe voi hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää, kun lasta hoitaa kaupungin hyväksymä yksityinen päivähoidon tuottaja (perhepäivähoitaja, työsopimussuhteinen päivähoitaja). Ehtona on, että lapsi on kokopäiväisesti hoidossa ja että perhe saa Kelan lakisääteistä yksityisen hoidon tuen hoitorahaa.

Tuki myönnetään perheelle, mutta se maksetaan yksityisen päivähoidon tuottajalle. Vaikka tuki maksetaan päivähoidon tuottajalle, liikaa maksettu tuki peritään perheeltä takaisin. 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän hakeminen
Perhe sopii päivähoidon aloittamisesta yksityisen hoidon tuottajan kanssa ja jättää jättää hakemuksen tarvittavine liitteineen yksityisen hoidon tuesta Kelalle . Perhe hakee kuntalisää päivähoitotoimistolta, hakemuksen liitteenä tuloselvityslomakkeet ja Kelan päätös yksityisen hoidon tuesta.