Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa

Osallistu ja vaikuta Keuruun tulevaan kaupunkistrategiaan! Osallistumaan pääset tästä vastaamalla avoimeen verkkokyselyyn ke 26.1. klo 12 mennessä.
Vastanneiden kesken arvotaan Keuruun kaupungin toimesta kaksi (2) 50 €:n lahjakorttia Keuruun Megamarkettiin.

Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös

Ympäristönsuojelusihteeri 20.12.2021 41 §

Päätöksen julkaisupäivä 21.12.2021
Tiedoksisaantipäivä 28.12.2021

Asia

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta / Rallimiehet ry, Keuruu

Vireillepanija

Rallimiehet ry
Arimontie 305 B
42700 Keuruu

Selostus asiasta

Rallimiehet ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus koskien lauantaina 22.1.2022 järjestettävää rallikilpailua (II GT-Osat Ralli).
Varsinaiset ralliosuudet ajetaan Haapamäen ja Pihlajaveden alueella, lisäksi Ähtärin kaupungin puolella sijaitsee lyhyt siirtymätaipale.
Tapahtuma-aika on kello 11 - 18. Kilpailukeskus sijaitsee Haapamäen vanhalla yhteiskoululla osoitteessa Riihontie 15, Haapamäki ja lisäksi huoltotaukopaikka Karansalmella osoitteessa Kokinmäentie 31, Katajamäki.

Kilpailuun osallistuu 100 - 180 autokuntaa. Autot ovat katsastettuja ja kilpailuun osallistuminen edellyttää, että niiden äänitaso alittaa rallikilpailusäännösten mukaisen enimmäisäänitason. Yleisökuulutuksia tapahtumassa ei käytetä.

Suljettavien kilpailureittien varrella sijaitsee yksittäisiä asuinkiinteistöjä. Rallireitin varrella sijaitseviin kiinteistöihin jaetaan ennen rallia talokohtaiset tiedotteet.

Päätös

Keuruun kaupungin ympäristönsuojelusihteeri on tarkastanut Rallimiehet ry:n tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoituksen ja katsoo, että autokilpailu voidaan järjestää ilmoituksen mukaisesti ja
seuraavin ehdoin:

 1. Suljettavien rallireittien varrella sijaitseville kiinteistöille tulee jakaa talokohtainen tiedote vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtumaa.
 2. Toiminnassa käytettävien autojen tulee olla tieliikenneasetuksen mukaisia.
 3. Käytettävien autojen äänitaso on toiminnan aikana arvioitava tai mitattava ja jos auto osoittautuu liian äänekkääksi, tulee sen toiminta keskeyttää.
 4. Jos autoja joudutaan huoltamaan tapahtuman yhteydessä, tulee huollon tapahtua nestettä läpäisemättömän suojan päällä ja kaikki autoista huollon yhteydessä vaihdetut nesteet kerätä talteen ja toimittaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Huoltopaikalla tulee olla käytettävissä öljynimeytysmattoa.
 5. Auton käyttö on keskeytettävä, jos auton rikkoutumisen vuoksi ympäristön pilaantuminen on mahdollista. Toiminnan järjestäjän tulee varautua torjumaan moottoririkosta tai muusta syystä aiheutuvat öljy- tai muiden haitallisten aineiden vuodot niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista. Öljyvahingosta on ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä toimiin vahingon leviämisen estämiseksi.
 6. Kilpailualueiden siisteydestä tulee huolehtia ja järjestää jätehuolto niin, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön roskaantumista.

Perustelut

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen suunniteltua toimintaa. Ilmoitus on jätetty säädetyssä määräajassa.

Toiminnan järjestäjän esittämiä meluntorjuntatoimenpiteitä voidaan pitää riittävinä meluhaitan torjumiseksi. Toiminnassa saa käyttää vain sellaisia autoja, jotka täyttävät tieliikenneasetuksen mukaiset määräykset. Mikäli autojen melutasot arvioinnin tai mittausten perusteella ylittävät säädetyt rajat, on ne korjattava ja tarvittaessa toiminta keskeytettävä. Melutasot voivat mahdollisesti ylittää valtioneuvoston päätöksen mukaisen keskiäänitason ohjearvon 55 dB, mutta kilpailusta ei voida katsoa aiheutuvan merkittävää meluhaittaa, kun otetaan huomioon, että kyseessä on tilapäinen tapahtuma.

Myös autojen kuntoa on arvioitava toiminnan kestäessä ja tarvittaessa toiminta keskeytettävä. Toiminnan järjestäjän on järjestettävä roskaantumisen ehkäisemiseksi alueella riittävä jätteen keräys ja muut jätehuollon palvelut.

Koska toiminta ei lyhytkestoisuutensa vuoksi merkittävästi vaikuta yleisiin tai yksityisiin etuihin, ei ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuuleminen ole tarpeen. Tiedottaminen läheisille kiinteistöille on kuitenkin
tarpeen.

Päätöksen noudattaminen

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Sovelletut oikeusohjeet

 • Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 7, 118, 121, 122, 190, 200 ja 205 §:t
 • Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 ja 26 §:t
 • Jätelaki (646/2011) 8, 13, 73 ja 74 §:t
 • Hallintolaki (434/2003) 34 §
 • Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 ja 18 §:t
 • Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
 • Keuruun kaupungin jätehuoltomääräykset 10.4.2013 § 27
 • Tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 22.9.2021 § 28

Suoritemaksu ilmoituksen käsittelystä peritään maksuna 100,00 euroa (alv 0 %). Maksu peritään jälkilaskutuksella.

Maksu perustuu Keurusselän ympäristönsuojelujaoston 29.1.2020 (4 §) hyväksymään Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupungeissa noudatettavaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla siitä Keuruun kaupungin verkkosivuilla 21.12.2021 - 27.1.2022. Päätös on edellä mainitun ajan nähtävillä Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keuruu.fi > Päätöksenteko > Päätöksenteko > Viranhaltijapäätökset.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Allekirjoitus

ympäristönsuojelusihteeri Taina Lahtinen-Joensalmi
puh. 040 587 2229
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tiedoksianto

Tämä päätös valitusosoituksineen on lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 21.12.2021.

Tiedoksi:

 • Keurusselän ympäristönsuojelujaosto
 • Keski-Suomen ELY-keskus (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy: 27.1.2022

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

päätös, johon haetaan muutosta

valittajan nimi ja kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu

postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle

 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
 • mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 • valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
 • mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Tästä linkistä pääsee hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun sivuille (oikeus.fi)

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, faksina tai sähköpostilla.
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
aukioloaika: klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015 ja -asetus 1386/2018). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä silloin, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.