Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa

Osallistu ja vaikuta Keuruun tulevaan kaupunkistrategiaan! Osallistumaan pääset tästä vastaamalla avoimeen verkkokyselyyn ke 26.1. klo 12 mennessä.
Vastanneiden kesken arvotaan Keuruun kaupungin toimesta kaksi (2) 50 €:n lahjakorttia Keuruun Megamarkettiin.

Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Henkilöstöpäätös

Kotihoidon ohjaaja 30.12.2021, 1 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 5.1.2022 alkaen.

Asia

Lähihoitajan valinta työsopimussuhteeseen.

Selostus asiasta

Keuruun kaupungin vanhuspalveluihin on myönnetty täyttölupa hoitajan vakinaiseen työsopimussuhteeseen (KH 18.10.21, § 268). Tämän hetkisenä sijoituspaikkana on kotihoito. Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto. Tehtävä on ollut julkisesti haettavana Kuntarekryssä.

Tehtävään saapui määräaikaan 10.11.21 mennessä 2 kelpoisuusehdot täyttävää hakemusta. Kaikki hakijat kutsuttiin haastatteluun. Työryhmä, jossa oli kotihoitopäällikkö, kotihoidonohjaaja ja sairaanhoitaja haastattelivat hakijat.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 49 §.

Päätös

Valitsen vakituiseen lähihoitajan työsopimussuhteeseen Aija Hartikaisen.

Perusteluna valinnassa on ollut hakijoiden aikaisempi työkokemus ja soveltuvuus työtehtävään.

Allekirjoitus

Nina Voutilainen
Kotihoidonohjaaja

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi: 014 771 872
puhelin: 040 640 4691 (vaihde)
aukioloaika: maanantai, keskiviikko - perjantai klo 9 – 15, tiistai klo 9 - 14

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 5.-26.1.2022
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 5.1.2022

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 4.1.2022

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

  • hakijat
  • perusturvalautakunta
  • vs. perusturvajohtaja
  • palkkatoimisto