Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa

Osallistu ja vaikuta Keuruun tulevaan kaupunkistrategiaan! Osallistumaan pääset tästä vastaamalla avoimeen verkkokyselyyn ke 26.1. klo 12 mennessä.
Vastanneiden kesken arvotaan Keuruun kaupungin toimesta kaksi (2) 50 €:n lahjakorttia Keuruun Megamarkettiin.

Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Markkinointipäätös

Kaupunginjohtaja 22.12.2021 24 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 7.1.2022 alkaen.

Asia

Keuruun kaupungin ja Keuruun kisailijat ry:n välinen markkinointiyhteistyösopimus Nuorten SM-hiihdoissa 14.-16.1.2022

Selostus asiasta

Keuruun kisailijat ry on saanut järjestelyoikeuden nuorten sarjojen Suomen mestaruuskilpailuille 2022. Kilpailut järjestetään Keuruulla 14.-16.1.2022. Sopimus koskee Nuorten SM-hiihtojen yhteydessä tapahtuvaa kaupungin näkyvyyttä ja kaupungin osallistumista tapahtuman järjestämiseen. Tavoitteena on, että Keuruu näkyy tapahtuman tukijana positiivisesti ja kaupunkia markkinoidaan näkyvästi.

Yhteistyösopimus on suuruudeltaan 9.000 € ja kattaa muun muassa näkyvyyden kaikissa esitteissä ja tuotteissa, mainospaikkoja, kutsuvierasisännyyden sekä PR-osastotoimintaa.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 16 §.

Päätös

Päätän, että Keuruun kaupunki solmii Keuruun kisailijat ry:n kanssa markkinointiyhteistyösopimuksen koskien nuorten SM-hiihtoja 14.-16.1.2022.

Allekirjoitus

Noora Pajari
kaupunginjohtaja

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun kaupunginhallitus
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 7. - 28.1.2022
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 7.1.2022

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 22.12.2021.

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

  • Veikko Ahonen
  • Esa Palmén