Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstöpäätös
Kotihoidon ohjaaja 11.03.2020 § 4
Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 12.3.2020 alkaen.

Asia

Toimitilahuoltajan valinta työsopimussuhteeseen

Vireillepanija

Perusturvalautakunta

Selostus asiasta

Keuruun kaupungin vanhuspalveluissa on ollut haettavana toimitilahuoltajan työsopimussuhde, jolle kaupunginhallitus on antanut täyttöluvan, tämän hetken sijoituspaikkana Palvelutalo Seiponranta. Tehtävä on ollut julkisesti haettavana. Tehtävään valittavalta edellytetään toimitilahuoltajan, laitoshuoltajan tai vastaavaa tutkintoa. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui kymmenen, jotka täyttivät kelpoisuusehdon. Yksi hakija peruutti haastatteluun saapumisensa. Haastatteluryhmä, jossa vt. vanhustyön johtaja, kotihoidon ohjaaja ja vastaava sairaanhoitaja, haastatteli hakijoista neljä.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö § 49

Päätös

Valitsen toimitilahuoltajan työsopimussuhteeseen laitoshuoltaja Pirjo Tervosen. Valinnan perusteena on kokonaisarvio, missä on otettu huomioon koulutus, työkokemus ja menestyminen haastattelussa, sekä soveltuvuus tehtävään. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärin lausunto terveydentilastaan, sekä Tartuntatautilain 48 §:n mukainen soveltuvuuslausunto. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Allekirjoitus

Kotihoidon ohjaaja Helena Isojärvi
puh. 040 7605031

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872  
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:

Kaupungin verkkosivulla ajalla:  12.3.-2.4.2020
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm:  12.3.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen
luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:     11.3.2020
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm:
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:
hakijat, perusturvalautakunta