Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI  Henkilöstöpäätös
Talousjohtaja 12.3.2020 § 1
Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 12.3.2020 alkaen.

Asia

Ict-asiantuntijan työsopimussuhteisen toimen täyttäminen

Selostus asiasta

Keuruun kaupunginhallitus antoi täyttöluvan ICT-asiantuntijan tehtävälle 16.12.2019 § 227.
Ict-asiantuntijan tehtävä oli haettavana ajalla 21.1. - 14.2.2020. Hakuilmoitus on julkaistu Keuruun kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja kaupungin verkkosivuilla Kuntarekry.fi –linkin kautta sekä mol.fi –sivustolla.   Määräaikaan mennessä tehtävää haki 8 henkilöä, joista 4 kutsuttiin haastatteluun koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Haastattelut pidettiin 25.2, 26.2 ja 3.3.2020.
Haastatteluryhmän muodostivat talousjohtaja Tero Mäkelä, systeemisuunnittelija Markku Majaniemi ja atk-tukihenkilö Mikko Kakkonen.
Haastattelussa kartoitettiin hakijoiden osaamista erityisesti seuraavilla osa-alueilla:
- pilviosaaminen ja siihen liittyvät asiat
- Mobile Device Management (MDM)
- On-Premise-palvelinosaaminen
- automatisointi, työkalut
- varmuuskopiointi, varmistukset

Haastatteluryhmän yksimielisen näkemyksen mukaan hakijoiden koulutuksen, aiemman työkokemuksen ja haastattelujen perusteella parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen on insinööri Jouko Hyyryläisellä. Valitun tulee toimittaa tehtävään ottamisesta päättävälle viranomaiselle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen palvelussuhteen alkamista.   
Tehtävään ottamisessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö § 49   

Päätös

Valitsen ict-asiantuntijan tehtävään insinööri Jouko Hyyryläisen. Valintaperusteluina koulutus, työkokemus ja haastatteluryhmän näkemys.

Allekirjoitus

Tero Mäkelä, talousjohtaja

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä
 Keuruun kaupunginhallitus Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.;   faksi 014 771 872                        
puhelin 0207 738 738 (vaihde)
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle: 
Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 13.3. - 3.4.2020
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 13.3.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä  kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 


Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen 
luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 13.3.2020
toimitettu  haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan  pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:
Hakijat
Kaupunginhallitus