Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstöpäätös
Perusturvajohtaja 17.03.2020 § 2
Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 18.3.2020 alkaen.

Asia

Vastaavan hoitajan virkaan valitseminen

Vireillepanija

Perusturvalautakunta

Selostus asiasta

Keuruun vanhuspalveluissa on ollut avoimesti haettavana Lehtiniemen tehostettujen asumisyksiköiden ja hoivaosasto Tarhialan vastaavan hoitajan virka ajalla 24.1.2020-13.2.2020. Hakuilmoitus julkaistiin Keuruun kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla kaupungin verkkosivuilla Kuntarekry.fi -linkin kautta sekä mol.fi-sivustolla. Viran täyttölupa on käsitelty kapunginhallituksessa 27.5.2019 § 106.

Määräaikaan mennessä saapui neljä hakemusta. Kaikki hakijat täyttivät vaaditut kelpoisuusehdot ja heidät kutsuttiin haastatteluun. Haastattelut pidettiin 3.3.2020. Valintatyöryhmässä olivat perusturvajohtaja ja vt. vanhustyön johtaja ja  asiantuntijana virkaanvalittu ja 25.3.2020 työnsä aloittava vanhustyönjohtaja

Haastattelujen perusteella kahden hakijan osalta päädyttiin pyytämään henkilöarvio Eezy Personnel yritykseltä.

Päätös vastaavan hoitajan virkaan valittavasta on tehty kokonaisarvioinnin perusteella. Kokonaisarvioinnissa on huomioitu viran kelpoisuus- / koulutusvaatimukset, työkokemus ja alan tuntemus sekä menestyminen valintatyöryhmän haastattelussa. Valintatyöryhmän esitys, että Virpi Järvinen on kokonaisarvioinnin perusteella ansioitunein hakija, on yksimielinen.

Virkaan ottamisessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Valitun tulee ilmoittaa kirjallisesti 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan, ottaako hän tehtävän vastaan. Ilmoitus toimitetaan osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 49§

Päätös

Päätän valita vastaavan hoitajan virkaan sairaanhoitaja (myös TTM80%) Virpi Järvisen

Perustelut: Virpi Järvinen täyttää kelpoisuus- / koulutusvaatimukset, hänellä on työkokemusta ja alan tuntemusta. Kokonaisarvioinnin perusteella hän on ansioitunein hakija ja hänellä on hyvät edellytykset hoitaa virkaa menestyksekkäästi. Soveltuvuustutkintolausunto vahvistaa, että Järvinen on virkaan parhaiten sopiva hakija.

Allekirjoitus

Tuija Koivisto
perusturvajohtaja
040 513 5821

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872  
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:

Kaupungin verkkosivulla ajalla:  18.3.-9.4.2020
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm:  18.3.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen
luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm:    17.3.2020
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville: 
Hakijat
Perusturvalautakunta
vanhustyön johtaja
Lehtiniemen tehostetut asumisyksiköt
Hoivaosasto Tarhiala