Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstöpäätös
Sivistysjohtaja 20.03.2020 § 2

Asia

Nuoriso-ohjaajan viransijaisuuden täyttäminen

Vireillepanija

Vapaa-aikapäällikkö

Selostus asiasta

Keuruun kaupungin vapaa-aikapalveluissa on ollut haettavana nuoriso-ohjaajan viransijaisuus ajalle: 23.03.-10.11.2020. Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryn-, TE-palvelujen- ja kaupungin internetsivuilla 26.02.-11.03.2020. Tehtävässä edellytetään soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta.

Määräajassa saapui yhteensä 4 hakemusta.Yksi hakijoista perui hakemuksensa hakuajan kuluessa. Haastatteluihin, jotka pidettiin 16.03.2020, kutsuttiiin 2 hakijaa. Haastattelijoina toimivat sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö, nuoriso-ohjaaja sekä Varhaiskasvatuksen vastaava.

Hallitus on määrännyt 16.03.2020 kunnat keskeyttämään korona-viruksen leviämisen ehkäisemiseksi tietyt toiminnot, mm. sulkemaan nuorisotilat. Tämän takia viransijaisuus täytetään vasta 01.08.2020 alkaen.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö § 49

Päätös

Päätän valita nuoriso-ohjaajan viransijaiseksi ajalle 1.8.-10.11.2020 Sami Sorjosen. Valinnan perusteena on kokonaisarviointi, jossa on huomioitu koulutus, työkokemus ja haastattelu. Valintapäätös on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on toimittanut lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Allekirjoitus

Marika Savukoski
sivistysjohtaja

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä
Keuruun kaupungin sivistyslautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872  
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:

Kaupungin verkkosivulla ajalla: 20.03.2020-10.04.2020
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 20.03.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

TIEDOKSIANTO

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
x lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 20.03.2020
 toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
 toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:
* Hakijat
* Vapaa-aikapalvelut
* palkanlaskenta