Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI Henkilöstöpäätös
Kotihoitopäällikkö 23.03.2020 3 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 24.3.2020 alkaen.

Asia

Sairaanhoitajan valinta työsopimussuhteeseen

Vireillepanija

Perusturvalautakunta

Selostus asiasta

Keuruun kaupungin vanhuspalveluihin on myönnetty täyttölupa sairaanhoitajan vakinaiseen työsopimussuhteeseen (KH 03.02.2020 §23). Tehtävään valittavalta edellytetään sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkintoa (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). Tehtävä on ollut julkisesti haettavana www.kuntarekry.fi -palvelussa 11.2.2020-5.3.2020. Annettuun määräaikaan mennessä saapui 5 kelpoisuusehdot täyttävää hakemusta. Työryhmä, johon kuului kotihoitopäällikkö ja kotihoidon ohjaaja, haastatteli 3 hakijaa.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö

Päätös

Valitsen sairaanhoitajan työsopimussuhteeseen sairaanhoitaja Minna Tuomisen. Valinnan perusteena on kokonaisarvio, missä on otettu huomioon koulutus, tehtävässä tarvittava osaaminen ja menestyminen haastattelussa. Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottoa esittää hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja sopivuudesta kyseiseen tehtävään sekä Tartuntatautilain (1227/2016) 48§ mukainen soveltuvuus. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Tehtävän vastaanottamisesta sovitaan erikseen.

Allekirjoitus

Riikka Röppänen, kotihoitopäällikkö puh. 0400537471

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee
tehdä

Keuruun perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 24.3. - 14.4.2020
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 24.3.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan,
katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus prusteineen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

TIEDOKSIANTO

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
X lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 23.3.2020
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville: Hakijat, perusturvalautakunta