Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI Yleinen hallintopäätös
Perusturvajohtaja 24.03.2020 3 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 25.3.2020 alkaen.

Asia

Tukipalvelumaksun määrittely poikkeusolojen kauppa- ja asiointipalveluun

Selostus asiasta

Valtioneuvosto totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallituksen linjauksen mukaisesti toimintaohjeena on, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet). STM on omassa tiedonannossaan 20.3.2020 todennut, että karanteenia vastaavissa olosuhteissa olevien avuntarpeeseen kuten kaupassa ja apteekissa asiointiin on kunnissa vastattava.

Keuruun perusturvassa on perustettu vanhuspalvelujen palveluohjauksen tueksi kaksi palvelunumeroa, joihin voi kauppa- ja
apteekkiasiointiin liittyvissä palvelutarpeissa olla yhteydessä. Lisäksi Navikka toimintakeskuksen sulkeuduttua poikkeusoloihin liittyvän hallituksen linjauksen vuoksi, on Navikan henkilöstöä ja kuljeutuskalustoa siirretty vastaamaan kauppa-asioitiin sekä kauppa- ja apteekkitavaroiden kuljettamiseen asiakkaalle kotiin.

Perusturvalautakunta on vahvistanut Perusturvan asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen kokouksessaan 17.12.2019 §119. Tuolloin ei ollut tiedossa poikkeusolojen vaatimia erillispalveluja eikä näin ollen kauppaja asiointipalveluun ole määritelty mitään maksua.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 25§ mukaan lautakunta vahvistaa tulosalueidensa maksut ja taksat. Koska perusturvalautakunta on seuraavan kerran tammikuussa vahvistetun aikataulun mukaisesti koolla 12.5.2020, olen sopinut perusturvalautakunnan puheenjohtaja Timo Kaijanmäen kanssa puhelimitse 23.3.2020 keskustellen, että perusturvajohtajana teen väliaikaisen päätöksen kauppa- ja asiointipalvelun tukipalvelumaksusta poikkeusoloihin liittyen.

Päätös

Päätän, että perusturvan henkilöstön suorittamasta kauppa-asioinnista peritään tukipalvelumaksuna 4 euroa / kauppaostoskerta. Kauppa- ja apteekkitavaroiden kotiin kuljettamisesta peritään 0,20 euroa / kilometri. Kuljetusmaksu peritään edestakaiselta matkalta tavaroiden toimitusosoitteeseen lähtöpisteenä Keuruun keskusaukio. Tämä päätös on voimassa tästä päivästä niin kauan kuin poikkeusoloihin liittyvät erityisjärjestelyt jatkuvat enintään kuitenkin 12.5.2020 asti.

Allekirjoitus

Tuija Koivisto
Perusturvajohtaja
040 513 5821

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä

Keuruun perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:
Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 25.3.2020- 15.4.2020
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 25.3.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaa timusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

TIEDOKSIANTO

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen
luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
x lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 24.3.2020
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:
Perusturvalautakunta
Työllisyyspäällikkö
Vanhustyön johtaja
Johtava sosiaalityöntekijä
Vammaispalveluista vastaava sosiaalityöntekijä
Toimistonhoitaja
Palvelusihteerit