Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Päätöksestä on poistettu tarpeettomat henkilötiedot: KuntaL 140 §

KEURUUN KAUPUNKI Yleinen hallintopäätös
Lomituspäällikkö 17.06.2020 § 6

Viranhaltijapäätös on asetettu yleisesti nähtäville 22.06.2020 yleisessä tietoverkossa Keuruun kaupungin kotisivuilla sekä lomituspalveluiden toimistossa.

Asia

Korvauspäätös/Maatalouslomitus

Vireillepanija

Maatalousyrittäjä

Selostus asiasta

Maatalouslomittaja on antanut selvityksensä tapahtuneesta.

Maatalousyrittäjä hakee korvausta omasta työstä 10,00 euroa ja laskun mukaisesti 260,00 euroa + rahti 25,00 euroa, joka ei sisällä arvonlisäveroa, yhteensä 295,00 euroa.

Vahinko voidaan todeta maatalouslomittajan aiheuttamaksi.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 76 §.

Päätös

Päätän hyväksyä maatalousyrittäjälle korvattavaksi maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta hakemuksen mukaisesti 295,00 euroa. Summa ei sisällä arvonlisäveroa.

Allekirjoitus

Arja Kolu
lomituspäällikkö

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä

Keuruun kaupunginhallitus
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872  
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:
Kaupungin verkkosivulla ajalla:  22.06.2020 - 13.07.2020
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm:  22.06.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen
luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:  17.06.2020
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm:
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:
* maatalousyrittäjä