Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI

Henkilöstöpäätös
Keuruun yhteiskoulun yläkoulun rehtori 18.06.2020 § 4

Asia

Keuruun kaupungin Keuruun yhteiskoulun yläkoulun MaFyKe-lehtorin tehtävän hoito 10.8.2020 - 5.6.2021 välisenä aikana

Vireillepanija

Keuruun yhteiskoulun yläkoulu

Selostus asiasta

Keuruun kaupungin Keuruun yhteiskoulun yläkoulun MaFyKe-lehtorin tehtävän hoito 10.8.2020 - 5.6.2021 välisenä aikana . Hakuilmoitus julkaistiin 27.6.2019 osoitteessa Mol.fi. Hakuaika päättyi 15.6.2020. Määräaikaan mennessä tehtävää haki seitsemän henkilöä, joista kaksi kutsuttiin haastatteluun. Valinnassa mukana olivat hakijat, joilla on hakuajan loppuun mennessä asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 tarkoittama kelpoisuus antaa aineenopetusta.

Työhaastattelijana toimi yläkoulun rehtori Jukka Oikarinen. Valinnan perusteena on hakijan kokonaisarviointi, joka koostuu koulutuksesta, työkokemuksesta ja haastattelusta.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 47§

Päätös

Valitsen Jouni Kivivuoren hoitamaan MaFyKe-lehtorin opintovapaan sijaisuutta ajalle 10.8.2020 - 5.6.2021 väliseksi ajaksi tai kunnes viranhaltija ilmoittaa palaavansa virkavapaalta. Palkkaus ja muut viran ehdot OVTES:n mukaiset. Tehtävään valitun tulee ilmoittaa kirjallisesti 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan, ottaako hän tehtävän vastaan. Tehtävään valitun tulee toimittaa päättävälle viranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta rikosrekisterilain (6 § 2 mom) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa.


Allekirjoitus

Jukka Oikarinen
Yläkoulun rehtori

OIKAISUVAATIMUSOHJE


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä
Keuruun kaupungin sivistyslautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi: 014-771 872
puhelin: 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:
Aika: Kaupungin verkkosivuilla ajalla: 18.6.-10.7.2020
Pöytäkirja on asetettu nähtäville kaupungin verkkosivuille: 18.6.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedonseitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun teidoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

 

TIEDOKSIANTO


Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

_____ luovutettu asianosaiselle

X lähetetty tiedoksi s-postilla 18.6.2020

_____ toimitettu haastetiedoksiannolla

_____ toimitettu postitse saantitodistusta vastaan

 

Tiedoksi:

* yläkoulu
* palkanlaskenta
* asianomaiset
* sivistyslautakunta