Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI
Yleispäätös
Vapaa-aikatoimen päällikkö 23.06.2020 5 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 24.6.2020 alkaen.

Asia

Kohdeavustus / Pihlajavesi Erämaapäivät

Vireillepanija

Pihlajaveden ja Karimon Kyläyhdistys ry.

Selostus asiasta

Erämaapäivät toteutetaan 22.-23.8. 2020 Pihlajavedellä yhetistyössä kyläyhdistysten kanssa. Reittimerkintöjen uusimiseen ja lisäämiseen kyläyhditykset tarvitsevat materiaaleja sekä maaleja. Avustus ei koske Pihlajaveden kyläyhdistyksen Liikkuva kylä -hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä.

Perustelut

Vapaa-aikatoimen avustus- ja palkitsemissääntö 2020

Päätös

Päätän myöntää molemmille kyläyhdityksille 200€ kohdeavustusta. Tositteet menoista on pyydettäessä toimitettava liikuntatoimeen.

Allekirjoitus

Heli Peltola
Vapaa-aikapäällikkö

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä
Keuruun Vapaa-ajanlautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 24.6.2020 - 15.7.2020
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 24.6.2020
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 23.6.2020 Pihlajaveden ja Karimon kyläyhdistykset
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm: