Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI

Henkilöstöpäätös
Pihlajaveden ala-asteen rehtori 22.06.2020 § 1

Viranhaltijapäätös on nähtävillä tietoverkossa 24.05.2020 alkaen.

Asia

Pihlajaveden ala-asteen luokanopettajan viran (249-0046) määräaikainen täyttäminen 1.8.2020-31.7.2021

Vireillepanija

Pihlajaveden ala-aste

Selostus asiasta

Kaupunginjohtaja on myöntänyt päätöksellään 09.06.2020 § 17 luokanopettajan viralle nro 249-0046 määräaikaisen täyttöluvan ajalle 01.08.2020-31.07.2021. Virkaa on hoitanut 01.08.2018 alkaen KM Ahti Tervonen, joka on edelleen halukas jatkamaan viran hoitoa.

Perustelut

Perustuslaki § 125
Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) § 5,6,7 ja 8
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (2005/865) § 4
Keuruun kaupungin hallintosääntö 47 §

Päätös

Päätän valita Pihlajaveden ala-asteen luokanopettajan määräaikaiseen virkaan (249-0046) KM Ahti Tervosen 01.08.2020-31.07.2021 väliseksi ajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on kesken oleva koulun jatkon selvittäminen. Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot OVTES:n mukaiset.

Allekirjoitus


Anu Vesterlin
rehtori

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä


Keuruun sivistyslautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872  
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:
Aika:
Kaupungin verkkosivulla ajalla: 24.06.-15.07.2020
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 24.06.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


TIEDOKSIANTO
Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

_____ luovutettu asianosaiselle

__x__ lähetetty tiedoksi kirjeellä / s-postilla

_____ toimitettu haastetiedoksiannolla

_____ toimitettu postitse saantitodistusta vastaan

 

Tiedoksi:
* Ahti Tervonen
* palkanlaskenta
* sivistystoimisto