Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI
Henkilöstöpäätös
Kirjastotoimenjohtaja 25.06.2020 § 2

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 26.06.2020 alkaen.

Asia

Kirjastovirkailijan toimen täyttäminen 01.8.2020 alkaen

Vireillepanija

Kirjastopalvelut

Selostus asiasta

Keuruun kaupungin kirjastopalveluiden kirjastovirkailijan toimi on ollut julkisesti haettavana ajalla 01.-17.06.2020. Hakuilmoitus on ollut nähtävillä Kuntarekryssä ja Keuruun kaupungin verkkosivuilla. Tehtävän sijoituspaikka on tässä vaiheessa Haapamäen kirjasto.

Valittavalta henkilöltä edellytettiin tieto- ja kirjastopalveluiden ammattitutkinnon ja työkokemuksen lisäksi kokemusta erityisesti kirjaston toiminnan itsenäisestä organisoimisesta sekä lasten kanssa työskentelystä.

Määräaikaan mennessä saapui 7 hakemusta, joista kutsuttiin haastatteluun 2 henkilöä. Haastattelijoina toimivat kirjastotoimen johtaja Johanna Hämäläinen sekä kirjastonhoitaja.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö § 49.

Päätös

Päätän valita Sanna Peltosen kirjastovirkailijan työsopimussuhteiseen toimeen 01.08.2020 alkaen toistaiseksi. Valinnassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Varasijalle päätän valita Ritva Niemen. Valinnan perusteena on kokonaisarviointi, jossa on huomioitu haastattelu, koulutus ja työkokemus. Valintapäätös on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan.

Allekirjoitus

Johanna Hämäläinen
kirjastotoimenjohtaja

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä
Keuruun sivistyslautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872  
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:
Aika:
Kaupungin verkkosivulla ajalla: 26.06.-20.07.2020.
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 26.06.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

TIEDOKSIANTO

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

luovutettu asianomaiselle pvm:

lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:

x lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm:

 toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:

 toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

 Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

- Hakijat
- sivistysjohtaja
- sivistyslautakunta
- palkanlaskenta