Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI
Hankintapäätös
Perusturvajohtaja 25.06.2020 2 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä 26.6.2020 - 20.7.2020

Asia

Ostoliikennesopimusten jatkaminen määräaikaisesti

Hankinnan kuvaus

Keuruun kaupungin ja Yhteenliitymä Papinahon välille on tehty kaksi ostoliikennesopimusta.
- Ostoliikennesopimus ajalle 1.1.2018 - 31.7.2020 koskien Metsätähden päiväkeskuskuljetuksia.
- Ostoliikennesopimus, optiovuosi 1.8.2019 - 31.7.2020 koskien Palvelukeskus Lehtiniemen päiväkeskuskuljetuksia, Navikka
toimintakeskuksen kuljetuksia ja kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivähoidon kuljetuksia.

Hankintamenettely

Suorahankinta nykyisten ostoliikennesopimusten pohjalta
Ostoliikennesopimusten jatkamisesta on käyty puhelinneuvottelu perusturvajohtaja Tuija Koiviston ja yhteenliittymän edustaja Jaakko Papinahon kanssa 25.6.2020.

Päätös

Päätän, että
- Metsätähden päiväkeskuskuljetuksia koskeva ostoliikennesopimus jatketaan määräaikaisesti ajalle 1.8.2020 -  31.12.2020
- Palvelukeskus Lehtiniemen päiväkeskuskuljetuksia, Navikka toimintakeskuksen kuljetuksia ja kehitysvammaisten aamu- ja
iltapäivähoidon kuljetuksia koskeva ostoliikennesopimus jatketaan määräaikaisesti ajalle 1.8.2020 - 31.12.2020

Hankinnan kokonaisarvo enintään noin 70.000€

Päätöksen perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 76§

Molemmat ostoliikennesopimukset oli tarkoitus kilpauluttaa keväällä 2020. Maailmanlaajuinen pandemiaepidemia ja Suomen valtioneuvoston toteamat poikkeusolot johtivat kuitenkin tilanteeseen, että ostoliikennepalvelujen tarve oli vaikea määritellä, koska päiväkeskukset ja toimintakeskukset olivat useita viikkoja suljettuina tai toiminnaltaan rajoitettuja kevään ja kesän 2020 aikana.

Tämän hetkiseen koronatilanteeseen perustuvan arvion mukaan päiväkeskukset, Navikka toimintakeskus ja kehitysvammaisten aamu- ja iltapäivätoiminta päästään käynnistämään ja toteuttamaan normaalisti elokuusta alkaen.

Allekirjoitus

Tuija Koivisto
Perusturvajohtaja
040 513 5821

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen 
luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 25.6.2020
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Tiedoksi:
Yhteenliittymä Papinaho
kotihoidon ohjaaja / palvelukoti Metsätähti
kotihoitopäällikkö / Palvelukeskus Lehtiniemi
työllisyyspäällikkö / Navikka toimintakeskus
vammaispalveluista vastaava sosiaalityöntekijä / Niittyvillat
perusturvalautakunta

Oikaisuvaatimusohje hankintalain 25 §:n mukaisissa, kansalliset kynnysarvot alittavissa
hankinnoissa (kunnat)

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun
hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 133 §:ssä tarkoitetun
vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi
tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen
oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

1. Ohjeet hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiseksi

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Käytetäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa
koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaittessa siten, että sähköistä viestiä
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Hankintaoikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:
- hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua
vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu
henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:

Keuruun kaupunki
Perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 Keuruu
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puhelin 0207 738 738 (vaihde), faksi 014 771 872
aukioloaika ma-pe klo 9 – 15

2. Ohjeet kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla
tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Päätös yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:
Aika:
Kaupungin verkkosivulla ajalla: 26.6. - 20.7.2020
Päätös on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 26.6.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keuruun kaupungin asiointipisteeseen määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös
voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:

Keuruun kaupunki
Perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 Keuruu
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puhelin 0207 738 738 (vaihde), faksi 014 771 872
aukioloaika ma-pe klo 9 – 15