Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI Yleinen hallintopäätös
Kaupunginjohtaja 25.06.2020 § 7

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 29.6.2020 alkaen.

Asia

Yhteistyö- ja markkinointisopimus koskien Nuorten SM hiihtoja 2021 / Keuruun Kisailijat ry

Vireillepanija

Keuruun Kisailijat ry / Nuorten SM -hiihdot järjestelytoimikunta

Selostus asiasta

Keuruun Kisailijat on saanut järjestelyoikeuden nuorten sarjojen suomenmestaruuskilpailuihin 2021. Alustava kisa-ajankohta on 13-14.3.2021.

Kisoihin osallistuu. 600 - 700 nuorta iältään 16-23 vuotta ja n. 300 valmentajaa/huoltajaa.

Kisat viedään läpi 130 - 150 talkoolaisen työpanoksella ja ennakkovalmistelut aloitetaan elokuussa 2020. Tuomari- ja tulospalvelutehtävissä erityisosaamista omaavia paikallisia henkilöitä. Kilpailujen budjetti on n. 25 000 euroa, suurimmat kuluerät maksetaan SHL:lle (n. 6000 euroa) ja tulospalvelulle (n. 4000 euroa).

Pääyhteistyökumppanuus sisältää:

  • kaikissa esitteissä / tuotteissa näkyvyyden
  • kisoissa tapahtumajohtajuutta yhdessä Keuruun Kisailijoiden ohessa
  • laitamainospaikkoja näkyvyys alueella 30 m päivittäin
  • Käsiohjelman A5 sivun mainoksen ja kaupungin tervehdyksen
  • kutsuvierasisännyyttä (iltapalatilaisuus SHL / johto)
  • PR-osastotoimintaa
  • 50 kpl kutsuvieraskutsuja 

Yhteistyösopimuksen hinta 6000 euroa, josta 4000 euroa maksetaan lokakuussa 2020 ja loput kisojen jälkeen 2021. Keuruun kaupunki antaa veloituksetta kisakeskuksen tiloineen käyttöön tapahtuman ajaksi.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 16 §

Päätös

Päätän, että Keuruun kaupunki osallistuu Nuorten SM hiihdot 2021 -tapahtuman tukemiseen ja hyväksyy yhteistyö- ja markkinointisopimuksen Keuruun Kisailijat ry, Nuorten SM-hiihdot -järjestelytoimikunnan kanssa edellä mainituilla ehdoilla. Sopimuksen arvo on 6000 euroa.

Allekirjoitus

Hannu Mars, kaupunginjohtaja

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä
Keuruun kaupunginhallitus
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872  
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:
Kaupungin verkkosivulla ajalla:   29.6. - 20.7.2020
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm:    26.6.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen
luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm:  29.6.2020
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:
* Keuruun Kisailijat ry, Nuorten SM-hiihdot järjestelytoimikunta
* kaupunginhallitus