Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI
Henkilöstöpäätös
Johtava sosiaalityöntekijä 30.06.2020 4 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 1.7.2020 alkaen.

Asia

Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen

Vireillepanija

Perusturvalautakunta

Selostus asiasta

Kaupunginhallitus on myöntänyt täyttöluvan sosiaaliohjaajan viralle 25.5.2020 § 119

Pätevyysvaatimuksena sosiaaliohjaajan tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 8 § ja 32 § mukainen sosionomin koulutus.

Virka on on ollut julkisesti haettavana ja hakuaika päättyi 12.6.2020 klo 15. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin virallisella ilmoitustaululla, kaupungin kotisivuilla (keuruu.fi), Kuntarekryssä ja te-keskuksen sivuilla (mol.fi).

Määräaikaan mennessä sosiaaliohjaajan virkaa haki kymmenen henkilöä, joista kaksi haastateltiin.

Päätös tehtävään valittavasta on tehty kokonaisarvioinnin perusteella. Kokonaisarvioinnissa on huomioitu tehtävän kelpoisuusvaatimukset, kertynyt työkokemus ja soveltuvuus tehtävään.

Valitun tulee ilmoittaa kirjallisesti 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan, ottaako hän toimen vastaan.

Valitun tulee toimittaa ennen tehtävän vastaanottoa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Sosiaaliohjaajan virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 49 §

Päätös

Valitsen sosiaaliohjaajan virkaan Reetta Puronahon perusteena kokonaisarvio, missä on otettu huomioon koulutus, työkokemus ja soveltuvuus tehtävään ja hänellä on hyvät edellytykset hoitaa toimea mestyksekkäästi.

Allekirjoitus

Alisa Veistämö
johtava sosiaalityöntekijä

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä
Keuruun perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla 1.7. - 21.7.2020
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 1.7.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Erityistiedoksiantotodistus

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

luovutettu asianosaiselle
lähetetty tiedoksi sähköpostilla 1.7.2020
toimitettu haastetiedoksiannolla
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan

Tiedoksi:
* hakijat
* perusturvalautakunta