Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI Yleinen hallintopäätös
Ympäristönsuojelusihteeri 30.06.2020 § 42

Päätös julkaistu 1.7.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 8.7.2020

 

Asia

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta / Vilppulankosken ravintola Oy, Mänttä-Vilppula

Vireillepanija

Vilppulankosken ravintola Oy
Savonlinnantie 13
35700 VILPPULA

Selostus asiasta

Vilppulankosken ravintola Oy on toimittanut ympäristönsuojelusihteerille 29.6.2020 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen koskien Vilppulan satamassa ravintola Isabellassa (osoite Kirkkotie 5, Vilppula) lauantaina 11.7.2020 kello 19.00 - 01.00 järjestettävää ulkoilmakonserttia. Konsertti pidetään ulkona koronan leviämisen ehkäisyä koskevien määräysten ja suositusten vuoksi.

Tapahtumien aikana melua aiheutuu äänentoistolaitteiden käytöstä esiintymislavan luona. Lähimmät häiriintyvät kohteet (omakoti- ja rivitalot) sijaitsevat noin 150 metriä tapahtumapaikalta itään ja pohjoiseen. Meluhaitan torjumiseksi äänentoistolaitteet suunnataan poispäin asuntoalueilta. Tapahtumasta jaetaan talo- / huoneistokohtainen tiedote Kirkkotien, Peltokujan, Satamakujan ja Satamatien kiinteistöille Kauppatien risteykseen saakka.

Päätös

Ympäristönsuojelusihteeri on tarkastanut Vilppulankosken ravintola Oy:n tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoituksen ja katsoo, että ulkoilmakonsertti voidaan järjestää ilmoituksen mukaisesti ja seuraavin ehdoin:

1.
Ennakkotiedote tulee jakaa myös Savitien, Kyrönkujan ja Savilahdenkujan asuinkiinteistöille.

2.
Äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistimien säädöt tulee toteuttaa siten, että niistä ympäristöön aiheutuva häiriö on mahdollisimman vähäinen. Laitteiden äänitehoja tulee pienentää laitteiden riittävällä lukumäärällä ja sijoituksella.

3.
Mikäli tapahtumista aiheutuu haitallista melua, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimiin meluhaitan ehkäisemiseksi.

4.
Tilaisuuksien järjestäjän on huolehdittava yleisötilaisuuksissa asianmukaisesta jätehuollosta. Yleisötapahtuma-alueella tulee olla riittävästi keräysvälineitä ja roskakoreja. Tapahtuma-alue tulee puhdistaa välittömästi tilaisuuden päätyttyä.

Perustelut

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen suunniteltua toimintaa. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin päätöksessään sallia toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin. Ympäristönsuojelusihteeri katsoo, että tässä tapauksessa ulkoilmakonsertti voidaan pitää, vaikka 30 vuorokauden määräaika ei täyty.

Tapahtuman äänentoistolla ei tule aiheuttaa tarpeetonta melua ja ympäristön viihtyvyyden vähenemistä. Tapahtumasta aiheutuvan melun vähentämistä koskeva vaatimus perustuu ympäristönsuojelulakiin, jonka mukaan melua tulee torjua ympäristön viihtyvyyden parantamiseksi parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti, jos se ei ole taloudellisesti kohtuutonta. Äänentoisto tulee lopettaa viimeistään ilmoituksessa esitettynä aikana. Teknisesti tapahtuma-alueelta ympäristöön leviävää melua on mahdollista vähentää äänentoistolaitteiden suuntauksella sekä lisäämällä äänentoistolaitteiden lukumäärää niin, että yksittäisten äänentoistolaitteiden äänenvoimakkuutta on mahdollista laskea.

Tiedottamalla lähiasutukselle ulkoilmakonsertista ilmoituksen mukaisesti voidaan lieventää melusta aiheutuvia haittoja. Tällöin lähialueen asukkaille annetaan mahdollisuus varautua mahdolliseen meluhaittaan, vaikka tapahtuman kesto ja ajankohta eivät aiheuttaisikaan kohtuutonta haittaa.

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajalla on velvollisuus järjestää toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennalta. Jätehuoltoa koskeva määräys on annettu mahdollisen roskaantumisen ehkäisemiseksi.

Tapahtumien ei niiden kesto, äänitaso ja esitetyt meluntorjuntatoimet huomioon ottaen ole katsottu merkittävästi vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, eikä ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuuleminen siten ole ollut tarpeen.

Päätöksen noudattaminen

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 7, 118, 121, 122, 190, 200 ja 205 §:t
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 ja 26 §:t
Jätelaki (646/2011) 8, 13, 73 ja 74 §:t
Hallintolaki (434/2003) 34 ja 62a §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 ja 18 §:t
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Päätösten delegointi ympäristönsuojelusihteereille, Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 29.10.2014 § 84

Suoritemaksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään maksuna 100,00 euroa (alv 0 %). Maksu peritään jälkilaskutuksella.

Maksu perustuu Keurusselän ympäristönsuojelujaoston 29.1.2020 (4 §) hyväksymään Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupungeissa noudatettavaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla siitä Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien verkkosivuilla 1.7. - 7.8.2020. Päätös on edellä mainitun ajan nähtävillä Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keuruu.fi > Päätöksenteko > Päätöksenteko > Viranhaltijapäätökset ja Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.manttavilppula.fi > Kaupunkipalvelut > Kuulutukset.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 7.8.2020. Tarkempi muutoksenhakuohje on päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

 

Allekirjoitus

ympäristönsuojelusihteeri Taina Lahtinen-Joensalmi
puh. 040 587 2229
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***


Tiedoksianto

Tämä päätös valitusosoituksineen on
luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 1.7.2020
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

 Tiedoksi:
* Keurusselän ympäristönsuojelujaosto
* Pirkanmaan ELY-keskus (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

 

Liite: Valitusosoitus

Valitusviranomainen


Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika


Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy: 7.8.2020

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.


Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • valittajan nimi ja kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu
  • postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
  • mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
  • valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
  • mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen


Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, faksina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
aukioloaika: klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015 ja -asetus 1386/2018). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maskua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä silloin, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.