Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös

Ympäristönsuojelusihteeri 20.08.2020 47 §
Päätöksen julkaisupäivä 21.8.2020

Asia

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta / Lounaskahvila Veturitalli Oy / Mänttä-Vilppula

Vireillepanija

Lounaskahvila Veturitalli Oy
Myllyrannantie 5
35820 MÄNTTÄ

Selostus asiasta

Lounaskahvila Veturitalli Oy on tehnyt sähköpostitse 20.8.2020 ympäristönsuojelusihteerille ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen koskien Venetsialaistapahtumaa. Venetsialaistapahtuma on tarkoitus järjestää lauantaina 29.8.2020 kello 19:00 - 01:00 osoitteessa Myllyrannantie 5, Mänttä. Orkesteri soittaa ulkolavalla ravintolarakennuksen järven puoleisella alueella.
Tapahtuman aikana melua aiheutuu äänentoistolaitteiden käytöstä esiintymislavan luona. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä.

Päätös

Ympäristönsuojelusihteeri on tarkastanut Lounaskahvila Veturitalli Oy:n tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoituksen ja katsoo, että tapahtuma voidaan järjestää ilmoituksen mukaisesti ja seuraavin ehdoin:

1. Ennakkotiedote tapahtumasta tulee jakaa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa linnuntietä noin 300 metrin etäisyydellä sijaitseville asuinkiinteistöille.
2. Äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistimien säädöt tulee toteuttaa siten, että niistä ympäristöön aiheutuva häiriö on mahdollisimman vähäinen.
3. Mikäli tapahtumasta aiheutuu haitallista melua, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimiin meluhaitan ehkäisemiseksi.
4. Tilaisuuksien järjestäjän on huolehdittava yleisötilaisuuksissa asianmukaisesta jätehuollosta. Yleisötapahtuma-alueella tulee olla riittävästi keräysvälineitä ja roskakoreja. Tapahtuma-alue tulee puhdistaa välittömästi tilaisuuden päätyttyä.

Perustelut

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen suunniteltua toimintaa. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin päätöksessään sallia toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin. Ympäristönsuojelusihteeri katsoo, että tässä tapauksessa tapahtuma voidaan järjestää, vaikka 30 vuorokauden määräaika ei täyty.
Tiedottamalla lähiasutukselle tapahtumasta voidaan lieventää melusta aiheutuvia haittoja.
Toiminnanharjoittajan tulee olla tietoinen aiheuttamansa melun tasosta, leviämisestä ja vaikutuksista ja pyrittävä kaikin tavoin torjumaan aiheutuvaa melua. Teknisesti tapahtuma-alueelta ympäristöön leviävää melua on mahdollista vähentää äänentoistolaitteiden suuntauksella sekä lisäämällä äänentoistolaitteiden lukumäärää niin, että yksittäisten äänentoistolaitteiden äänenvoimakkuutta on mahdollista laskea.

Tapahtumasta aiheutuvan melun vähentämistä koskeva vaatimus perustuu ympäristönsuojelulakiin, jonka mukaan melua tulee torjua ympäristön viihtyvyyden parantamiseksi parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti, jos se ei ole taloudellisesti kohtuutonta.

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajalla on velvollisuus järjestää toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennalta. Jätehuoltoa koskeva määräys on annettu mahdollisen roskaantumisen ehkäisemiseksi.

Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen ilmoituksen vireilläolosta ilmoittaminen ja asianosaisten kuuleminen on katsottu tarpeettomaksi, tapahtuman luonteen vuoksi sekä, koska häiriintyville lähialueen asukkaille jaetaan ennakkotiedote asiasta.

Päätöksen noudattaminen

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 7, 118, 121, 122, 190, 200 ja 205 §:t
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 ja 26 §:t
Jätelaki (646/2011) 8, 13, 73 ja 74 §:t
Hallintolaki (434/2003) 34 ja 62a §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 ja 18 §:t
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 29.10.2014 § 84

Suoritemaksu

Päätöksestä peritään Keurusselän ympäristönsuojelujaoston 29.1.2020 (4§) hyväksymän Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 100 euroa (alv 0%). Maksu peritään jälkilaskutuksella.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla 21.8. - 28.9.2020 Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien verkkosivuilla.
Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.keuruu.fi>Päätöksenteko>Päätöksenteko> Viranhaltijapäätökset
Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.manttavilppula.fi>Kaupunkipalvelut>kuulutukset

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 28.9.2020. Tarkempi muutoksenhakuohje on päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Allekirjoitus

Helena Vilenius
ympäristönsuojelusihteeri

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Tiedoksianto

Tämä päätös valitusosoituksineen on

luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 20.8.2020
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Tiedoksi:
* Keurusselän ympäristönsuojelujaosto

Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy: 28.9.2020

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, faksina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
aukioloaika: klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015 ja -asetus 1386/2018). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä silloin, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.