Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös

Ympäristönsuojelusihteeri 27.08.2020 49 §
Päätöksen julkaisupäivä 27.8.2020
Tiedoksisaantipäivä 3.9.2020

Vireillepanija

NRC Group Finland Oy
Radiokatu 3
00240 HELSINKI

Selostus asiasta

NRC Group Finland Oy on 22.7.2020 jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaiselle koskien junaradan tasoristeystöitä Keuruun Haapamäellä Leponiemi-Haaramäentiellä sekä Mänttä-Vilppulassa Toivolassa. Työ sisältää kiviainesmassojen siirron ja vastaanoton, radanrakennusmateriaalien (tasoristeyskannet) vastaanoton ja asennuksen sekä kaapelireittien rakentamisen. Työ tehdään viikkojen 33 - 37 (10.8. - 11.9.2020) aikana vuorotellen Keuruun ja Mänttä-Vilppulan työkohteilla. Viikkojen 38 - 47 aikana tehdään mahdolliset viimeistelytyöt ja lopputarkastukset. Työt suunnitellaan niin, että ne tehdään pääosin päiväaikana kello 7 - 18 arkisin. Tasoristeyskansien vaihto tapahtuu öisin kello 21 - 6 viikkojen 34 - 37 aikana. Työmaatukikohta sijaitsee Haapamäen aseman alueella osoitteessa Tavaratie 4, Haapamäki.

Työssä käytettävät koneet ovat kiskopyöräkaivinkone 1 - 2 kpl ja kiskojen tukemiskone. Toiminnan aiheuttama melutaso on 75 - 85 dB(A). Arvio on, ettei äänitaso ylitä normaalia ratapihalla tehtävää vaihtotyömelua.

Leponiemi-Haapamäentien -työkohde sijaitsee Haapamäen asemakaava-alueella. Työkohteen ja lähimpien kiinteistöjen välissä on katu sekä metsää. 100 metrin säteellä työkohteesta sijaitsee 10 asuinkiinteistöä. Mänttä-Vilppulan Toivolassa etäisyys lähimpään asuinkiinteistöön on noin 200 metriä. Ilmoituksen mukaan toiminnanharjoittaja tiedottaa mahdollisesta melu- ja tärinähaitasta talokohtaisesti Haapamäellä Leponiementien varrella sijaitsevia asuinkiinteistöjä.

Päätös

Keuruun kaupungin ympäristönsuojelusihteeri on tarkastanut NRC Group Finland Oy:n tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoituksen ja katsoo, että toiminta voidaan järjestää ilmoituksen mukaisesti ja seuraavin ehdoin:

1. Toiminnan päätyttyä alue tulee siistiä ja toiminnassa mahdollisesti syntyneet jätteet toimittaa asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.

Perustelut

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen suunniteltua toimintaa. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin päätöksessään sallia toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin. Keuruun kaupungin ympäristönsuojelusihteeri katsoo, että tässä tapauksessa toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, vaikka 30 vuorokauden määräaika ei täyty.

Toiminnasta tiedottamisella ilmoituksen mukaisesti voidaan vähentää mahdollisen haitan kokemista.

Koska toiminnasta aiheutuva melu ei merkittävästi vaikuta yleisiin tai yksityisiin etuihin, ei ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaista kuulemista ole katsottu tarpeelliseksi.

Päätöksen noudattaminen

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 7, 118, 121, 122, 190, 200 ja 205 §:t
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 ja 26 §:t
Jätelaki (646/2011) 8, 13, 73 ja 74 §:t
Hallintolaki (434/2003) 34 ja 62a §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 ja 18 §:t
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Päätösten delegointi ympäristönsuojelusihteereille, Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 29.10.2014 § 84

Suoritemaksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään maksuna 100,00 euroa (alv 0 %).

Maksu perustuu Keurusselän ympäristönsuojelujaoston 29.1.2020 (4 §) hyväksymään Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupungeissa noudatettavaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla siitä Keuruun kaupungin verkkosivuilla 27.8. - 3.10.2020. Päätös on edellä mainitun ajan nähtävillä Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keuruu.fi > Päätöksenteko > Päätöksenteko > Viranhaltijapäätökset.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 3.10.2020. Tarkempi muutoksenhakuohje on päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Allekirjoitus

ympäristönsuojelusihteeri Taina Lahtinen-Joensalmi
puh. 040 587 2229
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen
luovutettu asianomaiselle pvm:

lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:

lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 27.8.2020

toimitettu haastetiedoksiannolla pvm: 

toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

 Tiedoksi: 

* Keurusselän ympäristönsuojelujaosto

Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy: 3.10.2020

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, faksina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
aukioloaika: klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015 ja -asetus 1386/2018). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä silloin, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.