Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös
Kaupunginjohtaja 31.08.2020 10 §

Viranhaltijapäätös on asetettu yleisesti nähtäville Keuruun kaupungin verkkosivuille 31.8.2020

Asia

Keupa Hockey Oy:n ja Keuruun kaupungin välinen yhteistyösopimus kaudelle 2020-2021

Vireillepanija

KeuPa Hockey Oy

Selostus asiasta

Keuruun kaupunki on solminut Keupa Hockey Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen 2.11.2018 kaudelle 2018-2019. Sopimuksessa Keupa Hockey Oy:llä on mahdollisuus jatkaa sopimusta 1 + 1 vuotta sopimuskauden jälkeen yksi vuosi kerrallaan. Sopimuksesta neuvoteltiin ja sitä jatkettiin kaudelle 2019 - 2020.

Nyt neuvotellun yhteistyösopimuksen mukaan vastineeksi pääyhteistyökumppanuuden arvosta Keuruun kaupunki sitoutuu luovuttamaan vastikkeetta Keupa Hockey Oy:n pelaajien käyttöön:
- kolme soluasuntoa Kivilouhoksentieltä (Tilapalvelu)
- kaksio Varsitieltä (VAL)

Lisäksi vuokra maksetaan puoliksi valmentajien osalta:
- kaksio Varsitieltä (VAL)
- kaksio Niilontieltä (VAL)

Yhteistyösopimuksen arvo eli sisäiset vuokrat ovat yhteensä 34.540,08 €.

Pääyhteistyökumppanuuden edut Keuruun kaupungille:
- moduulimainokset
- laitamainos kaukalon päädystä
- jäämainos
- pelipaita mainospaikka, kotipaita: investKeuruu ja vieraspaita: visitKeuruu
- LED-mainos kauden ajan ottelutapahtumissa
- koululaispeli ja KeuPa tulee kouluun -tapahtuma
- Rollaattorimarssi yhteistyössä Keuruun kaupungin perusturvan kanssa
- nettinäkyvyyspaketti
- Gameworn-paita kauden päätteeksi
- kausikortteja istumaan 5 + 1 kpl
- mahdollisuus ostaa ottelulippuja 12,00 €/kpl
- mahdollisuus hyödyntää KeupaHT:n pelaajia ja valmennusta Keuruun kaupungin omassa markkinoinnissa

Muut edut:
- otteluisännyys hintaan 800 €
- sisältää otteluisännän näkyvyyden pelissä ja aition käytön (10 hlöä)
- ei sisällä tarjoiluja
- seminaari + ottelu Jyväskylässä
- sis. 10 seminaarilippua ruokailuineen, aition illan ottelussa
- näkyvyys tapahtuman markkinoinnissa
- kumppanuuspaketti kuten edellisinä vuosina
- mahdollisuus pääyhteistyökumppanuuteen keväällä 2021 järjestettävässä seminaarissa
- 10 seminaarilippua ruokailuineen
- erityinen näkyvyys tapahtuman markkinoinnissa ja itse tapahtumassa.
- kumppanuuspaketti alk. 1000 € + alv.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö § 16

Päätös

Keuruun kaupunki jatkaa 2.11.2018 hyväksyttyä yhteistyösopimusta Keupa Hockey Oy:n kanssa kaudelle 2020 - 2021 edellä kerrotun mukaisesti.

Allekirjoitus

Hannu Mars
kaupunginjohtaja

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä

Keuruun kaupunginhallitus
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 31.8. - 21.9.2020
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 31.8.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen
luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 31.8.2020
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:
* Keupa Hockey Oy
* kaupunginhallitus