Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI
Yleinen hallintopäätös
Sivistysjohtaja 28.08.2020 § 9

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 31.08.2020 alkaen.

Asia

Tutkimuslupa

Vireillepanija

Mona Siltanen ja Senni Rekola

Selostus asiasta

Jyväskylän yliopiston opiskelijat Mona Siltanen ja Senni Rekola anovat tutkimuslupaa koskien pro gradu -tutkielmaansa aiheesta Teachers’ experiences on distance teaching of EFL in Finland: methods, challenges and opportunities. Aineisto kerätään haastattelemalla osallistujia yhden kerran. Tutkimukseen osallistuneita opettajia ei voida tunnistaa tuloksista.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö

Päätös

Päätän myöntää tutkimusluvan Mona Siltaselle ja Senni Rekolalle pro-gradu tutkimukseen Teachers’ experiences on distance teaching of EFL in Finland: methods, challenges and opportunities. Aineistoa voidaan kerätä tutkimussuunnitelman mukaisesti.

Allekirjoitus

Marika Savukoski
sivistysjohtaja

OIKAISUVAATIMUSOHJE


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä
Keuruun kaupungin sivistyslautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872  
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:
Aika:
Kaupungin verkkosivulla ajalla: 31.08.-21.09.2020
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 31.08.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

TIEDOKSIANTO

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

luovutettu asianomaiselle pvm:

lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:

x lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 31.08.2020

toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:

toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:
* Siltanen ja Rekola
* Haapamäen yhteiskoulun rehtori
* Pihlajaveden ala-asteen rehtori