Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Hankintapäätös
Kotihoitopäällikkö 13.10.2020 2 §
Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 14.10. - 4.11.2020.

Asia

Yetitabletin hankinta vanhuspalveluihin

Vireillepanija

Perusturvalautakunta

Hankinnan kuvaus

Perusturvalautakunta on päättänyt kokouksessaan 16.6.2020 osoittaa perintövaroja digilaitteisiin hyvinvoinnin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edistämiseen. Vanhuspalveluiden asiakasryhmälle digilaitteet ovat vielä melko vieraita ja niiden käyttö koetaan hankalaksi. Kynnys teknologian käyttöön on suuri ja siihen tarvitaan hoitaja avuksi. COVID-19-epidemian
aikana todettiin, että kognitiivisten taitojen ja aistitoimintojen heikentymisen myötä pienten laitteiden käyttö voi olla ikääntyneille haastavaa.

Isolla helppokäyttöisellä näytöllä yhteydenpito läheisiin on helpompaa ja keskustelu onnistuu paremmin. Yetitablet on helppokäyttöinen Android-pohjainen jättitabletti. Se on monipuolinen laite, joka on suunniteltu erityisryhmien käyttöön. Sen avulla voidaan lisätä ikääntyneiden hyvinvointia ja sosiaalista vuorovaikutusta.

Hankintamenettely

Verrattu Suomessa toimivien Yetitabletin toimittajien hintoja ja palvelupaketteja. Pyydetty tarjousta Haltija Group Oy:ltä ja Insmat Oy:ltä.

Päätös

Päätän kokonaisarvion perusteella, että Keuruun kaupungin vanhuspalveluihin hankitaan yksi 55" Yetitablet ja sähkökäyttöinen jalusta Haltija Group Oy:ltä. Hankinnan hinta on 6143,44 + Alv 24% 1474,43, yhteensä 7617,87€. Hankintaan tulee lisäksi 12 kk YetiCare-palvelusopimus 100€ kuukausihinnalla.

Päätöksen perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö § 77
Perusturvalautakunta 16.6.2020 § 46

Yetitablettia voidaan hyödyntää monipuolisesti kuntoutus- ja hoivatyössä. Se sopii kaikille eri asiakasryhmille virkeistä senioreista vuodepotilaisiin.

Yetitabletin avulla voidaan järjestää aisti- ja musiikkiterapiaa, fyysistä ja kognitiivista kuntoutusta, hyödyntää ryhmätoiminnan toteutuksessa, mahdollistaa sosiaalista vuorovaikutusta, lisätä ikääntyneiden osallisuutta internetissä ja sosiaalisessa mediassa ja harjoitella teknologian itsenäistä käyttöä. Tabletit on todettu ikääntyneiden parissa helppokäyttöiseksi välineeksi tietotekniikan käytön harjoitteluun. YetiCare-palvelusopimukseen kuuluu helppokäyttöinen käyttöliittymä, erityisryhmille suunniteltua mainosvapaata sisältöä, koulutus laitteistoon, tukipalvelut ongelmatilanteisiin ja päivitysten asennukset.

Allekirjoitus

Riikka Röppänen
Kotihoitopäällikkö
0400 537 471

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:

Aika:
Kaupungin verkkosivulla ajalla 14.10.2020 - 4.11.2020
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 14.10.2020

Tiedoksianto

luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 14.10.2020
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:
Perusturvalautakunta, vanhuspalvelut, Haltija Group Oy

Oikaisuvaatimusohje hankintalain 25 §:n mukaisissa, kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa (kunnat)

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen
tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 133
§:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua
koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt
ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

(asianosainen). kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

1. Ohjeet hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiseksi

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Käytetäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaittessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Hankintaoikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:
- hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:
Keuruun kaupunki
Perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 Keuruu
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puhelin 0207 738 738 (vaihde), faksi 014 771 872
aukioloaika ma-pe klo 9 – 15

2. Ohjeet kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Päätös yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla 14.10.2020 - 4.11.2020
Päätös on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 14.10.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keuruun kaupungin asiointipisteeseen määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:

Keuruun kaupunki
Perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 Keuruu
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puhelin 0207 738 738 (vaihde), faksi 014 771 872
aukioloaika ma-pe klo 9 – 15