Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös
Kaupunginjohtaja 29.10.2020 12 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 9.11.2020 alkaen.

Asia

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Gradian ja Keuruun kaupungin välinen kumppanuussopimus vuosille 2021 - 2022

Selostus asiasta

Keuruun kaupungin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian välisellä kumppanuussopimuksella sovitaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen saatavuudesta ja yhteisestä kehittämisestä alueen yritysten, yhteisöjen ja muun toimijaverkon kanssa.

Kumppanuussopimus tehdään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, mutta kaupungin ja Gradian välillä käydään vuosittain neuvottelut yhteistyön toimintamalleista ja niiden kehittämisestä sekä arvioidaan yhteistyön toimivuutta. Sopimuksen jatkosta neuvotellaan sopimuskauden viimeisellä neljänneksellä v. 2022.
Edellinen sopimus oli laadittu vuosille 2019 - 2020.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 16 §

Päätös

Päätän hyväksyä Keuruun kaupungin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian välisen kumppanuussopimuksen 2021 - 2022.

Allekirjoitus

Hannu Mars
kaupunginjohtaja

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun kaupunginhallitus
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 9. - 30.11.2020
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 9.11.2020
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan,
katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen
luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 3.11.2020 (9.11.2020)
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:
* Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 3.11.2020
* Sivistyspalvelut 9.11.2020
* Kaupunginhallitus 9.11.2020