Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Hankintapäätös
Ympäristöterveyspäällikkö 11.11.2020 1 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä 12.11. - 3.12.2020.

Asia

Pienhankintapäätös, ultraäänilaite

Vireillepanija

Ympäristöterveyspäällikkö

Hankinnan kuvaus

Kaupungineläinlääkäri (sijaistava) tarvitsee työtään varten ensisijaisesti suureläinpraktiikkaan eläinsuojissa käytettävän ultraäänilaitteen.
Ympäristöterveyspäällikkö antoi kaupungineläinlääkärille (sijaistava) tehtäväksi selvittää ja pyytää tarjous sähköpostitse useammalta markkinoilla olevien laitteiden toimittajalta. Toimeksiannossa korostettiin erityisesti laitteen sopivuutta ja käyttökelpoisuutta liikkuvassa suureläinpraktiikassa ja eläintenpitopaikoissa. Myös hintatarjous
pyydettiin. Hankinta tuli saada tehtyä viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hankintamenettely

Ympäristöterveypäällikön toimeksiannon mukaan kaupungineläinlääkäri lähetti sähköpostikyselyn useammalle ultraäänilaitteen toimittajalle ja pyysi tarjousta em. ominaisuuksien mukaan.

Tarjouksia kaupungineläinlääkäri sai kuudesta ei laitteesta neljältä eri toimittajalta (liitteet, ei julkinen).
Kaupungineläinlääkäri teki vertailun laitteiden välillä. Vertailussa kiinnitettiin erityisesti huomiota laitteen käyttökelpoisuuteen suureläinpraktiikassa ja eläintenpitopaikoissa. Vertailun lopputuloksena kaupungineläinlääkäri totesi, että käyttötarkoitukseen parhaiten sopii Vetmanin tarjoama Draminski iScan2-ultraäänilaite, koska se on
ominaisuuksiltaan kilpailukykyinen ja lisäksi sen etuna on vedenkestävyys (laitteen voi pestä vedellä, mikä lisää käyttöhygieniaa) ja se on alumiinirungon ansiosta iskunkestävä. Lisäksi laitetta on toimittajalla varastosa ja sen saa heti toimitukseen. Laitteen hinta on 7 076,25 (sis. alv 24 %).

Päätös

Kaupungineläinlääkärin (sijaistava) käyttöön hankitaan Vetmanin tarjoama Draminski iScan2-ultraäänilaite.

Päätöksen perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö § 77

Draminski iScan2-ultraäänilaite on ominaisuuksiltaan kilpailukykyinen ja lisäksi sen etuna on vedenkestävyys (laitteen voi pestä vedellä, mikä lisää käyttöhygieniaa) ja se on alumiinirungon ansiosta iskunkestävä.
Lisäksi laitetta on toimittajalla varastossa ja sen saa heti toimitukseen.

Allekirjoitus

Anne Vornanen
ympäristöterveyspäällikkö

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen
luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 12.11.2020
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Tiedoksi:
tarjouksen tehneet
Keurusselän ympäristölautakunta

Oikaisuvaatimusohje hankintalain 25 §:n mukaisissa, kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa (kunnat)

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 133 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

1. Ohjeet hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiseksi

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Käytetäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa
koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaittessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Hankintaoikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:
- hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:
Keuruun kaupunki
Keurusselän ympäristölautakunta
Multiantie 5, 42700 Keuruu
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puhelin 0207 738 738 (vaihde), faksi 014 771 872
aukioloaika ma-pe klo 9 – 15

2. Ohjeet kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Päätös yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:
Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 12.11. - 3.12.2020
Päätös on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 12.11.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Keuruun kaupungin asiointipisteeseen määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.

Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:

Keuruun kaupunki
Keurusselän ympäristölautakunta
Multiantie 5, 42700 Keuruu
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puhelin 0207 738 738 (vaihde), faksi 014 771 872
aukioloaika ma-pe klo 9 – 15