Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös
Tekninen johtaja 16.11.2020 6 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 16.11. - 7.12.2020.

Asia

Joulukauden avajaiset keskusaukiolla 27.11.2020

Vireillepanija

Keurusseudun Yrittäjät ry

Selostus asiasta

Keurusseudun yrittäjät ry on järjestämässä perinteisiä Joulukauden avajaisia Keuruun Keskusaukiolle perjantaina 27.11.2020 klo 16.00 - 20.00. Tapahtuman valmistelut alkavat täydennetyn hakemuksen mukaan 27.11.2020 klo. 11.00, jolloin Taloustalon edustalla olevien parkkipaikkojen tulee hakemuksen mukaan olla tyhjät. Tie parkkipaikalle tulee hakemuksen mukaan olemaan suljettuna klo 17.00 - 20.30.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 17§.

Päätös

Päätän antaa Keurusseudun Yrittäjät ry:lle luvan käyttää tilaa Tori 249-410-54-19 joulukauden avajaisiin 27.11.2020 klo 11.00 - 20.30 hakemuksen mukaisesti. Tapahtuman järjestäjä vastaa alueen liikenteenohjauksesta ja sulkemisjärjestelyistä sekä siisteydestä. Tapahtuman järjestäjä vastaa toiminnan mahdollisesti vaatimien viranomaislupien hakemisesta.

Allekirjoitus

Janne Teeriaho
tekninen johtaja

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun tekninen lautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 16.11. - 7.12.2020
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 16.11.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 16.11.2020
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:
Keurusseudun Yrittäjät ry / Kaisa Kankainen
Juho Tukiainen
Timo Määttä
Tekninen lautakunta