Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös
Tekninen johtaja 18.11.2020 7 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 18.11.2020 alkaen.

Asia

Lupa tienvarsimainontaan

Selostus asiasta

Sirkus Finlandia hakee lupaa tienvarsimainosten kiinnittämiseen Keuruun kaupungin alueelle aikavälillä 25.4. - 12.5.2021. Tienvarsimainoksia esitetään kiinnitettäväksi yhteensä 35 kappaletta. Mainostoimenpide koskee alustavasti 12.5.2021 järjestettävää sirkustapahtumaa jäähallin viereisellä pallokentällä.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 17 §

Päätös

Päätän antaa Sirkus Finlandialle luvan sijoittaa tienvarsimainoksia väliaikaisesti Keuruun kaupungin asemakaava-alueen katuverkon varteen aikavälillä 25.4. - 12.5.2021. Luvan hakija vastaa, että asetettavat tienvarsimainokset eivät vaaranna liikenneturvallisuutta rajoittamalla näkemäalueita. Erityisesti mainosten asemointiin tulee kiinnittää huomiota risteysalueilla ja suojateiden läheisyydessä. Lupa ei kata asemakaava-alueiden ulkopuolisia alueita eikä asemakaava-alueellla sijaitsevia valtion teitä.

Allekirjoitus

Janne Teeriaho
tekninen johtaja

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun kaupungin tekninen lautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 18.11. - 9.12.2020
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 18.11.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 18.11.2020
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:
Sirkus Finlandia / Kalle Roos
Tekninen lautakunta
Juho Tukiainen
Teemu Pekkanen
Heli Peltola