Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös
Työllisyyspäällikkö 19.11.2020 60 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 20.11.2020 alkaen.

Asia

Keuruu-lisän maksaminen / Autofix Keuruu Oy

Selostus asiasta

Keuruu-lisä voidaan myöntään vuosittain talousarvioon varatun määrärahan puitteissa kuusi kuukautta tai harkinnalla työnhakijan työssäoloehdon täyttymiseen saakka enintään kahdeksalta (8) kuukaudelta saman henkilön palkkauskustannuksiin.
LIITE: perusturvalautakunta 9.4.2019 § 38.

Perustelut

Keuruun kaupungin perusturvan delegointisääntö 19.3.2019 § 29
LIITE 3. Työllisyyspäällikön ratkaisuvalta.

Päätös

Maksetaan Autofix Keuruu Oy:lle Keuruu-lisää keuruulaisen työntekijän 50% palkkatuella työllistämisen tueksi, palkkatukipäätökselle 0899050877/2020. Keuruu-lisä maksetaan 9.11.2020 - 8.7.2021 väliselle ajalle kahdeksan (8) kuukautta à 250 € / kk, yhteensä 2000 €. Keuruu-lisä maksetaan jälkikäteen työllisyyspalveluille osoitettua laskua vastaan.

Allekirjoitus

Kati Somppi
vs. työllisyyspäällikkö
puh. 040 544 0139

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti.
Oikaisuvaati muksensaa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 20.11.2020 - 11.12.2020
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 20.11.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen
luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 19.11.2020
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:
* Autofix Keuruu Oy
* perusturvalautakunta
* palvelusihteeri