Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Hankintapäätös
Tekninen johtaja 19.11.2020 9 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä Keuruun kaupungin tietoverkossa 19.11. - 10.12.2020

Asia

Hoitajakutsujärjestelmän hankinta Keuruun terveyskeskuksen Tarhialan hoivayksikköön, vaihe 2

Vireillepanija

Keuruun kaupungin perusturvayksikkö Keski-Suomen Seututerveyskeskus

Hankinnan kuvaus

Keuruun kaupungin tekniset palvelut on valmistellut hoitajakutsujärjestelmän hankinnan Keuruun terveyskeskuksen Tarhialan hoivayksikköön sekä optiona Keuruun terveyskeskuksen vuodeosastolle. Hankintapäätöksen vuodeosaston osalta tekee Keski-Suomen Seututerveyskeskus.

Hankintamenettely

Hankinta tehdään neuvottelumenettelyn kautta. Neuvottelumenettelystä on julkaistu kansallisena hankintailmoituksena osallistumispyyntö Hankintailmoitukset.fi -sivustolla 4.9.2020. Hankinnan ennakoitu arvo ylittää julkisten hankintojen kansallisen kynnysarvon. Hankintayksikkö on määritellyt suorahankintavaihtoehdon periaatteet osallistumishakemusten laadinta-aikana vaihtoehtona neuvottelujen jälkeiselle tarjouskilpailulle. Osallistumishakemuksiin tuli liittää mukaan budjettitarjous tarjottavasta hoitajakutsujärjestelmästä molempien kohteiden osalta sekä kuvaus tarjotun järjestelmän toiminnasta.

Hankintayksikkö sai määräaikaan mennessä viisi osallistumishakemusta, jotka annettujen tietojen perusteella täyttivät osallistumispyynnön vaatimukset.

Osallistumishakemuksen jättivät:
1. Ascom Oy
2. Everon Oy
3. Vivago
4. Tunstall Oy
5. Viria Securi Oy

Käydyissä neuvotteluissa Everon Oy suljettiin hankinnasta pois, koska yksi osallistumispyynnössä määritelty soveltuvuusvaatimus ei täyttynyt.

Keuruun kaupunki ja Keski-Suomen Seututerveyskeskus valitsivat neuvottelujen jälkeen suorahankinnalla palveluntarjoajaksi Viria Securi Oy:n. Hankinta keskeytettiin hankintaoikaisun perusteella ja neuvottelumenettelyä jatkettiin tarjouspyyntövaiheeseen. Tarjouspyynnössä pyydettiin neljältä kelpoiselta osallistujalta tarjoukset viiden vuoden käyttökustannuksista. Toisen vaiheen tarjousten pisteet laskettiin yhteen ensimmäisen vaiheen osallistumistarjousten pisteiden kanssa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen löytämiseksi. Tarjouskilpailun voitti eniten kokonaispisteitä saanut tarjous.

Hankintalain 96 §:n perusteella hankintayksikkö pyysi Tunstall Oy:ltä selvityksen toisen vaiheen tarjouksen poikkeuksellisen edulliseen ehtoon (nollahintaan). Tarjoajan antama selvitys ja muu tarjouskilpailussa toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjotun hinnan alhaista tasoa, joten hankintayksikkö hylkää Tunstall Oy:n tarjouksen.

Hyväksyttyjen tarjousten tarjousvertailun kokonaispisteet:

Viria Securi Oy 237, 107 pistettä
Vivago Oy 223, 095 pistettä
Ascom Oy 164, 222 pistettä

Päätös

Päätän

1. hylätä Tunstall Oy:n tarjouksen hoitajakutsujärjestelmän hankinnan toisen vaiheen kilpailutuksen osalta poikkeuksellisen alhaisena.

2. hankkia Keuruun terveyskeskuksen hoivayksikkö Tarhialaan hoitajakutsujärjestelmän Viria Securi Oy:ltä neuvottelumenettelyn osallistumishakemuksen yhteydessä saadun budjettitarjouksen, käytyjen neuvotteluiden ja hankinnan toisen vaiheen tarjouksen perusteella laskettujen kokonaispisteiden perusteella.

Päätöksen perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö § 77

Hankintalain 96 §:n perusteella hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa. Tunstall Oy:n toisen vaiheen tarjous on poikkeuksellisen edullinen eikä saatu selvitys ja muu näyttö tyydyttävästi tätä selitä.

Viria Securi Oy:n tarjous on saanut hankintamenettelyssä korkeimmat kokonaispisteet ja on siten kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Allekirjoitus

Janne Teeriaho
Tekninen johtaja

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 19.11.2020
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Tiedoksi:
Ascom Oy
Everon Oy
Vivago
Tunstall Oy
Viria Securi Oy
Keuruun kaupungin tekninen lautakunta
Keuruun kaupungin perusturvalautakunta
Tuija Koivisto
Hannu Pohjonen
Keski-Suomen Seututerveyskeskus / Eva Pihlamaa-Tuononen

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus (yleinen)

Tiedoksianto asianosaiselle:

Asianosainen: Tarjouksen jättäneet

Lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla asianomaisen suostumuksella: 19.11.2020

Luovutettu asianosaiselle:
pvm ja allekirjoitus:

Muulla tavoin, miten:

Tiedoksiantaja: Janne Teeriaho / Keuruun kaupunki

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 19.11. - 10.12.2020

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki 1397/2016) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat –ja palvelut
- 400.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
- 150.000 € rakennusurakat
- 500 000 € käyttöoikeussopimukset

1. Hankintaoikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132-134 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:
– hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
– miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
– millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle:
Keuruun kaupunki
Tekniset palvelut
osoite: Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

aukioloaika: ma - pe klo 9-15

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

2. Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen (Hankintalaki 145 - 147 §).

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta ja dynaaminen hankintajärjestely

Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituskielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.