Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös
Ympäristönsuojelusihteeri 15.12.2020 62 §

Päätöksen julkaisupäivä 15.12.2020
Tiedoksisaantipäivä 22.12.2020

Vireillepanija

Rallimiehet ry

Selostus asiasta

Rallimiehet ry on 9.12.2020 toimittanut ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen Hotelli Keurusselkä rallispecial -rallikilpailun järjestämisestä lauantaina 6.2.2021 Keuruun kaupungin Valkialahden kylässä sijaitsevalla entisellä Keuruun varuskunnan harjoitusalueella. Tapahtuma-aika on enintään kello 9.00 - 17.00.

Autoja kilpailuun osallistuu 60 - 150. Huoltokeskuksena toimii entisellä varuskunta-alueella sijaitsevan Kuntotalon kenttä (osoite Kuntotie). Ralliautot ovat katsastettuja ja kilpailuun osallistuminen edellyttää, että niiden äänitaso alittaa rallikilpailusäännösten mukaisen enimmäisäänitason. Melutilannetta seurataan myös kilpailun aikana. Melutaso on 10 metrin päässä noin 73 dB(A).

Suljettavan kilpailureitin varrella ei sijaitse asuinkiinteistöjä, mutta varuskunta-alueella asuinkiinteistöjä on. Varuskunnan alueelle laitetaan tienvarsi-ilmoitukset rallista ja siitä aiheutuvasta lievästä meluhaitasta noin kuukausi ennen tapahtumaa.

Ympäristönsuojelusihteeri on 8.12.2020 (61 §) tehnyt viranhaltijapäätöksen ajalle 1.1. - 30.4.2021 koskien samalla alueella tapahtuvia Motorsport Solutions Finland Oy:n järjestämiä ralliautojen kehitystestiajoja. Rallimiehet ry:llä on tapahtuma-alueen tienkäyttöä koskeva sopimus alivuokranantajana toimivan Motorsport Solutions Finland Oy:n kanssa. Alueen omistaja on Metsähallitus.

Päätös

Keuruun kaupungin ympäristönsuojelusihteeri on tarkastanut Rallimiehet ry:n tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoituksen ja katsoo, että rallikilpailu voidaan järjestää ilmoituksen mukaisesti ja seuraavin ehdoin:

  1. Toiminnassa käytettävien autojen on oltava tieliikenneasetuksen mukaisia.
  2. Käytettävien autojen äänitaso tulee toiminnan aikana mitata ja mikäli auto osoittautuu liian äänekkääksi, tulee sen ajo keskeyttää.
  3. Mikäli autoja joudutaan huoltamaan tapahtuman yhteydessä, tulee huollon tapahtua nestettä läpäisemättömän suojan päällä ja kaikki autoista huollon yhteydessä vaihdetut nesteet kerätä talteen ja toimittaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Huoltopaikalla tulee olla käytettävissä öljynimeytysmattoa.
  4. Auton käyttö on keskeytettävä, jos auton rikkoutumisen vuoksi ympäristön pilaantuminen on mahdollista. Toiminnan järjestäjän tulee varautua torjumaan moottoririkosta tai muusta syystä aiheutuvat öljy- tai muiden haitallisten aineiden vuodot niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista. Öljyvahingosta on ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä toimiin vahingon leviämisen estämiseksi.
  5. Kilpailualueiden siisteydestä tulee huolehtia ja järjestää jätehuolto niin, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön roskaantumista.

Perustelut

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen suunniteltua toimintaa. Ilmoitus on jätetty säädetyssä määräajassa.

Rallin järjestäjän esittämiä meluntorjuntatoimenpiteitä voidaan pitää riittävinä meluhaitan torjumiseksi. Kilpailuun saa osallistua vain tieliikenneasetuksen mukaiset määräykset täyttävät autot. Mikäli autojen melutasot arvioinnin tai mittausten perusteella ylittävät säädetyt rajat, on ne korjattava ja tarvittaessa toiminta keskeytettävä. Melutasot voivat mahdollisesti ylittää valtioneuvoston päätöksen mukaisen keskiäänitason ohjearvon 55 dB, mutta kilpailusta ei voida katsoa aiheutuvan merkittävää meluhaittaa, kun otetaan huomioon, että kyseessä on tilapäinen tapahtuma.

Myös autojen kuntoa on arvioitava toiminnan kestäessä ja tarvittaessa toiminta keskeytettävä. Rallin järjestäjän on järjestettävä alueelle roskaantumisen ehkäisemiseksi riittävä jätteen keräys ja muut jätehuollon palvelut.

Koska toiminta ei lyhytkestoisuutensa vuoksi merkittävästi vaikuta yleisiin tai yksityisiin etuihin, ei ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuuleminen ole tarpeen. Tiedottaminen varuskunnan alueella on kuitenkin tarpeen.

Päätöksen noudattaminen

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 7, 118, 121, 122, 190, 200 ja 205 §:t
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 ja 26 §:t
Jätelaki (646/2011) 8, 13, 73 ja 74 §:t
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 ja 18 §:t
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Keuruun kaupungin jätehuoltomääräykset 30.9.2020 § 34
Päätösten delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 29.10.2014 § 84

Suoritemaksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään maksuna 100,00 euroa (alv 0 %). Maksu peritään jälkilaskutuksella.

Maksu perustuu Keurusselän ympäristönsuojelujaoston 29.1.2020 (4 §) hyväksymään Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupungeissa noudatettavaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla siitä Keuruun kaupungin verkkosivuilla 15.12.2020 - 21.1.2021. Päätös on valitusaikana nähtävillä Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keuruu.fi > Päätöksenteko > Päätöksenteko > Viranhaltijapäätökset.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 21.1.2021.

Allekirjoitus

ympäristönsuojelusihteeri Taina Lahtinen-Joensalmi
puh. 040 587 2229
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Tiedoksianto

Tämä päätös valitusosoituksineen on
luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 15.12.2020
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Tiedoksi:

* Keurusselän ympäristönsuojelujaosto
* Keski-Suomen ELY-keskus (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy: 21.1.2021

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, faksina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
aukioloaika: klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015 ja -asetus 1386/2018). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä silloin, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.