Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Henkilöstöpäätös
Vanhustyön johtaja 23.12.2020 10 §


Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 28.12.2020 alkaen.


Asia

Palveluohjaajan valinta virkasuhteeseen


Vireillepanija

Perusturvalautakunta

Selostus asiasta

Keuruun vanhuspalveluissa on täytettävänä palveluohjaajan virka (täyttölupa KH 26.10.2020 §227). Kelpoisuusvaatimus on sosiaalialalle soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi opistotasoinen tutkinto. Tehtävä on ollut julkisesti haettavana 3.11.-24.11.2020. Määräaikaan mennessä hakuehdot täyttäviä hakemuksia saapui kymmenen. Hakijoista
haastateltiin neljä. Haastattelemassa oli vanhustyön johtaja Mari Kolu, perusturvajohtaja Tuija Koivisto, kotihoitopäällikkö Riikka Röppänen ja palveluohjaaja Kirsi Saarelainen.


Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö § 49


Päätös

Valitsen Keuruun vanhuspalveluiden palveluohjaan virkaan sosionomi Kati Sompin. Valinnan perusteena on kokonaisarvio, missä on otettu huomioon koulutus, työkokemus ja soveltuvuus kyseiseen tehtävään. Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottoa esittää hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja sopivuudesta kyseiseen työtehtävään sekä Tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen soveltuvuuslausunto. Tehtävän vastaanottamisesta sovitaan erikseen. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Allekirjoitus

Mari Kolu
vanhustyön johtaja
040 7616308


Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä
Keuruun Perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)


Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:
Aika:
Kaupungin verkkosivulla ajalla: 28.12.2020-18.1.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 28.12.2020


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

luovutettu asianomaiselle pvm:
x lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm: 23.12.2020
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm:
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:
Kati Somppi
perusturvalautakunta