Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI
Henkilöstöpäätös

Keuruun lukion rehtori 22.12.2020

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 28.12.2020 alkaen.

Asia

Keuruun yhteiskoulun lukion määräaikaisen lehtorin tehtävän täyttö

Vireillepanija

Keuruun lukio

Selostus asiasta

Keuruun yhteiskoulun lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori tehtävä tuli avoimeksi 1.1.2021. Tehtävä täytetään määräaikaisena ajalle 7.1.2021 - 4.6.2021. Peruste: Virantäytön toteutuksen aikatauluongelmat myöhäisen irtisanoutumisen vuoksi.

Tehtävä on ollut haettavana 30.11.2020 - 14.12.2020 klo 15.00 välisen ajan kuntarekryssä, kunnan kotisivuilla sekä työvoimahallinnon sivuilla olevilla ilmoituksilla. Viisi kelpoista henkilöä jätti hakemukset. Kaikki hakijat haastateltiin Vesa Leinosen ja Helena Puukan toimesta Teams-sovelluksen kautta 18.12 ja 21.12.2020.

Valinnan perusteena on hakijan kokonaisarviointi, joka koostuu koulutuksesta, työkokemuksesta ja haastattelusta.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö luku 49 §

Päätös

Valitsen Minttu Eeva Anniina Ollikaisen Keuruun yhteiskoulun lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin määräaikaiseen tehtävään ajalle 7.1.2021 - 4.6.2021. Palkkaus ja muut viran ehdot OVTES:n ja KVTES:n mukaan. Tehtävään valitun tulee toimittaa päättävälle viranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta rikosrekisterilain (6 § 2 mom) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Allekirjoitus

Vesa Leinonen
vt. lukion rehtori

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä
Keuruun sivistyslautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872  
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:
Aika:
Kaupungin verkkosivulla ajalla: 28.12.2020 - 18.1.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 28.12.2020

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

TIEDOKSIANTO

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

luovutettu asianomaiselle pvm:

lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:

x lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 22.12.2020

toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:

toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

* Sivistystoimisto
* Palkat
* Hakijat