Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös
Vanhustyön johtaja 23.12.2020 § 2

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 4.1.2021 alkaen.

Asia

Lääkeannosjakelun palvelusetelipalvelutuottajaksi hyväksyminen

Selostus asiasta

Keuruun 1. apteekki on jättänyt 22.12.2020 ilmoittautumisen lääkeannosjakelun palveluseteli palvelutuottajaksi. Yritys tuottaa lääkeannosjakelua Keuruun vanhuspalvelun asiakkaille. Yritys täyttää palvelusetelin tuottajalle lääkeannosjakelun sääntökirjassa asetetut hyväksymiskriteerit.

Perustelut

  • Keuruun kaupungin perusturvalautakunnan delegointisääntö/vanhustyön johtaja kohta 3.
  • Lääkeannosjakelun sääntökirja 2021, Keuruun Vanhuspalvelut.

Päätös

Hyväksyn lääkeannosjakelun palveluseteli palvelutuottajaksi Keuruun 1. apteekin.

Allekirjoitus

Mari Kolu
vanhustyön johtaja
040 7616 308

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:
Kaupungin verkkosivulla ajalla: 4.1.2021-25.1.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 4.1.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 23.12.2020

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

  • Keuruun 1. apteekki Riitta Valjakka-Koskela
  • Palveluohjaaja Kirsi Saarelainen
  • Kotihoitopäällikkö Riikka Röppänen
  • Vastaava sairaanhoitaja Piia Lampinen