Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Asia

Saatavien poistaminen kirjanpidosta

Selostus asiasta

Kirjanpitolain mukaan saatavat arvostetaan tilinpäätöksessä nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. Liitteessä mainitut saatavat, joita ei ole saatu perittyä, tulee poistaa kirjanpidosta.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö  76 § 

Päätös

Poistetaan liitteessä mainitut saatavat kirjanpidosta epäkurantteina, yhteensä 671,61 €

Allekirjoitus

Tero Mäkelä, talousjohtaja

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä 
Keuruun kaupunginhallitus
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.   
faksi 014 771 872                        
puhelin 0207 738 738 (vaihde)
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle: 
Kaupungin verkkosivulla ajalla: 4.1.-25.1.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 4.1.2021
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä  kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Tiedoksianto

 
Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen 
luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 4.1.2021
toimitettu  haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan  pvm:
 
Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:
kirjanpito