Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös
Perusturvajohtaja 04.01.2021 1 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 5.1.2021 alkaen.

Asia

Päätösvallan delegoiminen / Lastenvalvoja

Selostus asiasta

Keuruun perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 8.12.2020 §84, että Keuruu sitoutuu Keski-Suomen alueelliseen perheoikeudelliseen palveluun. Keuruu on tehnyt sopimuksen Jyväskylän kaupungin kanssa, että Jyväskylän kaupungin perheoikeudelliset palvelut tuottaa Keuruun kaupungin lastenvalvojen palvelut 1.1.2021 alkaen. Palveluntuottajan henkilöstölle tulee olla delegoituna lastenvalvojan toimivalta.

Perustelut

Keuruun perusturvalautakunnan delegointisääntö

Päätös

Delegoin Keuruun perusturvalautakunnan ratkaisuvaltaa lastenvalvojan tehtävien osalta seuraavasti: Jyväskylän kaupungin perheoikeudellisten palvelujen sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja

  1. päättää isyyslain mukaisista isyyden selvittämiseen ja tunnustamiseen liittyvistä tehtävistä sekä isyyden selvittämisen keskeyttämisestä
  2. päättää äitiyslain mukaisista äitiyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvistä tehtävistä hedelmöityshoitoraskauksissa
  3. vahvistaa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain ja lain lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta mukaiset sopimukset (8§)
  4. vahvistaa lapsen elatuksesta annetun lain mukaiset elatussopimukset (8§)
  5. vahvistaa avioliittolain mukaiset puolisoiden väliset elatussopimukset (50§)
  6. antaa tuomioistuimelle lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain ja lain lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta 16§ mukaisen selvityksen

Tämä viranhaltijapäätös on voimassa 1.1.2021 alkaen siihen asti, että Keuruun perusturvalautakunta on käsitellyt tarkistuksen voimassa olevaan delegointisääntöön (perusturvalautakunta 19.3.2019 §29,liite 3).

Allekirjoitus

Tuija Koivisto
Perusturvajohtaja

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 5.1.2021-26.1.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 5.1.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodis tuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen
luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm: 4.1.2021 Jyväskylän kaupungin perheoikeudelliset palvelut
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm:
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:
Jyväskylän kaupungin perheoikeudelliset palvelut