Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Henkilöstöpäätös
Vanhustyön johtaja 11.02.2021 7 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 12.2.2021 alkaen.

Asia

Sairaanhoitajan valinta työsopimussuhteeseen.

Vireillepanija

Perusturvalautakunta.

Selostus asiasta

Keuruun vanhuspalveluissa on täytettävänä sairaanhoitajan työsopimussuhde (täyttölupa KH 8.2. §34). Tämän hetkinen sijoituspaikka on Seiponranta. Kelpoisuus tehtävään on sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994).

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö § 49.

Päätös

Valitsen sairaanhoitajan työsopimussuhteeseen sairaanhoitaja Minna Keisalan. Paikka täytetään sisäisen vakinaistamisen kautta. Valinnan perusteena on koulutus, työkokemus ja soveltuvuus kyseiseen tehtävään. Keisala on toiminut sairaanhoitajan sijaisena vanhuspalveluissa vuodesta 2018 lähtien.

Allekirjoitus

Mari Kolu
vanhustyön johtaja
040 7616308

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti.
Oikaisuvaati muksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:

Aika:
Kaupungin verkkosivulla ajalla: 12.2.2021 - 5.3.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 12.2.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodi tuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta mudosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen
luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm: 11.2.2021
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm:
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

  • Minna Keisala
  • perusturvalautakunta