Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Hankintapäätös
Vanhustyön johtaja 17.02.2021 8 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietooverkossa 18.2.2021-11.3.2021.

Asia

Työnohjauksen hankinta vanhuspalveluille.

Vireillepanija

Mari Kolu.

Hankinnan kuvaus

Työnohjaus Keuruun kaupungin vanhuspalveluille. Tarjous pyydetty Työnohjauspalvelu Tiina Kiiskeltä vuodelle 2021.

Hankintamenettely

Suorahankinta.

Päätös

Päätän hankkia työnohjauksen asumispalveluyksiköille tarjottuun hintaan: Yhteisötyönohjaus 200€/90 min (+ALV 24%), Ryhmätyönohjaus 180 €/90 min (+ALV 24%).

Työnohjausten toteuttamisesta tehdään tiimikohtaiset työnohjaussopimukset sekä toimeksiantosopimus vuodelle 2021.

Päätöksen perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö § 77.

Ikääntyvän väestön terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseksi Keuruun kaupungin tulee huolehtia vanhuspalveluiden henkilöstön työssäjaksamisesta. Työhyvinvointtiin panostaminen parantaa henkilötötuottavuutta ja on yhteydessä hyvään vanhuspalvelun laatuun.

Hankinnan arvo alittaa hankintalain 25§ kynnysarvon, joten on päädytty suorahankintaan. Työnohjauspalvelu Tiina Kiiski on keuruulainen yritys, jolloin ohjauksista ei koidu matkakorvauksia ja Kiiski on todettu ammattitaitoiseksi, osaavaksi ja luotettavaksi palveluntuottajaksi.

Allekirjoitus

Mari Kolu
Vanhustyön johtaja
040 7616 308

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen luovutettu asianosaiselle.

Tiedoksi:

Tiina Kiiski.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:

Aika:

Kaupungin verkkosivulla ajalla 18.2.3021 - 11.3.2021.

Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille 18.2.2021.

Oikaisuvaatimusohje hankintalain 25 §:n mukaisissa, kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa (kunnat)

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen
tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 133
§:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen.
Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen
tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

1. Ohjeet hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiseksi

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Käytetäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona
asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaittessa isten, että
sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Hankintaoikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos
oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen
laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat
yhteystiedot.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön
hallussa.

Toimitusosoite

Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:

Keuruun kaupunki
Perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 Keuruu
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puhelin 0207 738 738 (vaihde), faksi 014 771 872
aukioloaika ma-pe klo 9 – 15

2. Ohjeet kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keuruun kaupungin yhteispalvelupisteeseen määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.

Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:

Keuruun kaupunki
Perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 Keuruu
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puhelin 0207 738 738 (vaihde), faksi 014 771 872
aukioloaika ma-pe klo 9 – 15