Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Henkilöstöpäätös
Johtava sosiaalityöntekijä 25.03.2021 § 3

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 26.3.2021 alkaen.

Asia

Perhekeskuksen perhetyöntekijän toimen täyttäminen.

Vireillepanija

Perusturvalautakunta.

Selostus asiasta

Kaupunginhallitus on myöntänyt täyttöluvan perhetyöntekijän työsopimussuhteelle 8.2.2021 § 35.
Pätevyysvaatimuksena perhetyöntekijän tehtävään oli soveltuva sosiaali-ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja).

Toimi on on ollut julkisesti haettavana ja hakuaika päättyi 8.3.2021 klo 15. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin virallisella ilmoitustaululla, kaupungin kotisivuilla (keuruu.fi), Kuntarekryssä ja te-keskuksen sivuilla (mol.fi).

Määräaikaan mennessä perhetyöntekijän työsopimussuhdetta haki 12 henkilöä, joista johtava sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja palveluohjaaja haastattelivat viisi kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa.

Valitun tulee ilmoittaa kirjallisesti 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan, ottaako hän toimen vastaan.

Valitun tulee toimittaa ennen tehtävän vastaanottoa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Perhetyöntekijän työsopimussuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 49 §.

Päätös

Valitsen perhekeskuksen perhetyöntekijän tehtävään Hanna Potapoffin perusteena kokonaisarvio, missä on otettu huomioon koulutus, työkokemus ja soveltuvuus tehtävään. Päätös on ehdollinen, kunnes hyväksyttävä lääkärinlausunto ja rikostaustaote on toimitettu. Koeaika on kuusi kuukautta.

Allekirjoitus

Alisa Veistämö
johtava sosiaalityöntekijä

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872, puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle

Aika:
Kaupungin verkkosivulla ajalla: 26.3.2021 - 19.4.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivan kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä, Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäiyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Erityistiedoksiantotodistus

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen lähetetty tiedoksi sähköpostilla 25.3.2021. 

Tiedoksi:

  • hakijat
  • perusturvalautakunta