Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös
Hallintojohtaja 22.03.2021 1 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 29.3.2021 alkaen.

Asia

Vastaus tietopyyntöön koskien kaupunginjohtaja Hannu Marsille  esitetystä luottamuksen menetyksestä ja luottamuksen menetyksen perusteluista.

Vireillepanija

Seppo Lampinen.

Selostus asiasta

Keuruun kaupunki on tehnyt kaupunginjohtaja Hannu Marsin kanssa Kuntalain 42 §:n mukaisen johtajasopimuksen, joka on vahvistettu kaupunginvaltuustossa 8.2.2016.

Johtajasopimuksesta määrätään Kuntalain 42 §:ssä seuraavaa: ”Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta.”

Hannu Marsin johtajasopimuksen kohdassa 7 on määritelty menettelystä johtamisen ristiriitatilanteissa seuraavaa: ”Kaupunginjohtaja voidaan erottaa tehtävästään kuntalain mukaisesti tai siirtää toisiin tehtäviin kaupunginvaltuuston päätöksellä. (Viite kuntalaki 25 §). Mikäli osapuolet neuvoteltuaan edellä mainituista asioista päätyvät siihen, että on syytä aloittaa kaupunginjohtajan irtisanomismenettely luottamuspulan tai muun viranhoitoa vaikeuttavan perustellun syyn vuoksi, voivat asian osaiset sopia vapaaehtoisesta irtisanomisesta ennen irtisanomismenettelyn käynnistämistä. Mikäli kaupunginjohtaja irtisanoutuu vapaaehtoisesti, on hänellä oikeus yhdeksän (9) kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen.”

Kaupunginjohtaja on itse irtisanoutunut virastaan johtajasopimuksen kohdan 7 mukaisesti käytyään kaupunginhallituksen edustajien kanssa neuvottelun asiasta 11.1.2021.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö § 17, § 158.

Päätös

Kuntalain 43 §:n mukaista prosessia kaupunginjohtajan irtisanomisesta ei ole käynnistetty eikä tietopyynnössä kuvattua dokumenttia näin ollen ole olemassa.

Allekirjoitus

Sari Karhu, hallintojohtaja

Päätös yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle

Aika:
Kaupungin verkkosivulla ajalla: 29.3. - 28.4.2021

Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 29.3.2021.

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi sähköpostilla asianomaisen suostumuksella: 29.3.2021.

Valitusosoitus

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asiaosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville.

Valitusviranomainen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 42200 /vaihde
faksi 029 56 42269
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
aukioloaika ma-pe klo 8.00 – 16.15

Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen tiedot voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot  lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, että minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Lisätietoja

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä Tuomioistuinmaksulain 1455/2015 ja –asetuksen (1383/2018) mukaisen oikeudenkäyntimaksun.