Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös
Ympäristönsuojelusihteeri 13.04.2021 11 §

Päätöksen julkaisupäivä 14.4.2021

Asia

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta / Seinäjoen Kiintorakenne Oy / Vilppulankosken ratasilta, Mänttä-Vilppula.

Vireillepanija

Seinäjoen Kiintorakenne Oy
Tekijäntie 8
60100 Seinäjoki

Selostus asiasta

Seinäjoen Kiintorakenne Oy (Y-tunnus: 2284502-0) on toimittanut Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojelusihteerille 13.4.2021 ympäristösuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen Vilppulankosken ratasillan päällysrakenteen pinnoituksen ja radan päällysrakenteen uusimistöistä.

Työt aloitetaan telineiden rakentamisella 3.5.2021. Meluavat työt aloitetaan alustavan arvion mukaan 17.5.2021. Työt toteutetaan pääosin arkipäivisin maanantaista perjantaihin kello 6:00 - 20:00 välisenä aikana.

Poikkeuksena radan päällysrakenteet, jotka on pakko uusia junaliikenteen juhannuskatkon aikana eli 25.6.2021 kello 14:00 - 27.6.2021 kello 23:00 välisenä aikana. Töiden takaraja on 17.9.2021.

Päätös

Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojelusihteeri on tarkastanut Seinäjoen Kiintorakenne Oy:n tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoituksen ja katsoo, että työ voidaan toteuttaa ilmoituksen mukaisesti ja seuraavin edellytyksin:

 1. Työvaiheet tulee pyrkiä suunnittelemaan ja toteuttamaan siten, että melutaso ja pölyn leviäminen ympäristöön pysyvät mahdollisimman vähäisinä. Erityistä huomiota kohteessa edellyttää pölyn huolellinen talteenotto, koska toimitaan Vilppulankosken yläpuolella.
 2. Tiedottaminen lähialueen koululle, päiväkodille sekä asuinkiinteistöille tulee toteuttaa vähintään viikkoa ennen toiminnan aloittamista.
 3. Tiedotus myös Vilppulankosken isännöitsijälle Heikki Holsti sekä rantaravintola Isabella.
 4. Polttoaineiden, öljyjen ja ongelmajätteiden käsittelyssä ja varastoinnissa tulee noudattaa huolellisuutta. Haitallisten aineiden pääsy maaperään sekä pinta- ja pohjaveteen tulee estää.
 5. Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Perustelut

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesti ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen suunniteltua toimintaa. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin päätöksessään sallia toiminnan aloittamisen ennen 30 vuorokauden määräajan umpeutumista.

Tiedottamalla lähialueen asukkaita ilmoituksen mukaisesti voidaan lieventää melusta aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen Ilmoituksen vireilläolosta ilmoittaminen ja asianosaisten kuuleminen on katsottu tarpeettomaksi, työn luonteen vuoksi sekä, koska työstä häiriintyville lähialueen asukkaille jaetaan ennakkotiedote asiasta.

Toiminnanharjoittajan tulee olla tietoinen auiheuttamansa melun tasosta, leviämisestä ja vaikutuksista ja pyrittävä kaikin tavoin torjumaan aiheutuvaa melua. Melun raja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä asetettu ja melutason ohjearvoja (vnp 993/1992).

Maksu ja sen määräytyminen

Päätöksestä peritään Keurusselän ympäristönsuojelujaoston 29.1.2020 (4§) hyväksymän Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 100 euroa (alv 0%).

Sovelletut oikeusohjeet

 • Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
 • Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
 • Jätelaki (646/2011)
 • Hallintolaki (434/2011)
 • Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
 • Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
 • Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 29.10.2014, 84§
 • Keuruun kaupungin hallintosääntö 2020 (15.6.2020, §15)

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla 15.4. - 21.5.2021 Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien verkkosivuilla:

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 21.5.2021.
Valitusosoitus liitteenä.

Allekirjoitus

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu
Helena Vilenius
ympäristönsuojelusihteeri

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen lähetetty tiedoksi sähköpostilla, pvm: 14.4.2021.

Tiedoksi:

 • Keurusselän ympäristönsuojelujaosto
 • Pirkanmaan ELY-keskus

Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy 21.5.2021

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, likenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • valittajan nimi ja kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu
 • postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
 • mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 • valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
 • mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Tästä linkistä pääsee hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun sivulle.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, faksina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

 • käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
 • postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
 • puhelin: 029 56 42780
 • faksi: 029 56 42760
 • sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 • aukioloaika: klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015 ja -asetus 1386/2018). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksen alaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä silloin, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.