Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI
Henkilöstöpäätös
Sivistysjohtaja 20.04.2021 § 10

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 21.04.2021 alkaen.

Asia

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan viran täyttäminen 1.8.2021 alkaen

Vireillepanija

Varhaiskasvatuksen vastaava

Selostus asiasta

Keuruun kaupungin varhaiskasvatuksessa on ollut haettavana vakinaista täyttämistä varhaiskasvatuksen erityisopettajan virka 1.8.2021 alkaen. Hakuilmoitus on ollut nähtävissä Kuntarekryssä sekä työvoimahallinnon ja Keuruun kaupungin internet-sivuilla 12.3.–6.4.2021 välisenä aikana.

Virkaan vaaditaan varhaiskasvatuslain 540/2018 §30 mukainen varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuus.

Määräaikaan mennessä saapui kaksi hakemusta. Hakijat haastateltiin 14.4.2021. Haastatteluryhmään kuuluivat sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen vastaavat ja Aurinkolinnan vastaava.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 49 §

Päätös

Valitsen Keuruun kaupungin varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakituiseen virkaan lastentarhanopettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Virpi Arppen 1.8.2021 alkaen. Virkasuhteen alkaessa sijoituspaikka on Aurinkolinna. Valinnan perusteena on kokonaisarviointi, jossa on huomioitu haastattelu, koulutus ja työkokemus. Virassa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Pätevyyden vahvistava tutkintotodistus on esitettävä ennen virkasuhteen alkamista. Valintapäätös on ehdollinen, kunnes toimeen valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Allekirjoitus

Marika Savukoski
sivistysjohtaja

OIKAISUVAATIMUSOHJE


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä
Keuruun kaupungin sivistyslautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872  
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:
Aika:
Kaupungin verkkosivulla ajalla:21.04.2021-12.05.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm:21.04.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

TIEDOKSIANTO


Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

luovutettu asianomaiselle pvm:

lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:

x lähetetty tiedoksi Kuntarekryssä pvm: 21.04.2021

toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:

toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:
* hakijat
* varhaiskasvatuksen vastaavat
* Aurinkolinnan vastaava
* palkkatoimisto
* sivistyslautakunta