Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Myyntipäätös

Kaavoitusjohtaja 16.04.2021 5 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 21.04.2021 alkaen.

Asia

Jukojärvi - Pohjoisjärvi -osayleiskaavan mukaisen Kalettoman omakotitalotontin (os. Luppotie 31, 42700 Keuruu) myyminen.

Selostus asiasta

Keuruun kaupunginhallitus on 24.4.2017 § 101 päättänyt myytävien rakennuspaikkojen myyntihinnat ja luovutusperiaatteet. Kaleton, Luppotie rakennuspaikan 2 myyntihinnaksi on vahvitettu 49 000 €. Rakennuspaikan koko on n. 7490 m2.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 36 §.

Päätös

Jukojärvi - Pohjoisjärvi -osayleiskaavan mukainen Kalettoman omakotitalotontti (os. Luppokuja 31, 42700 Keuruu), joka muodostuu noin 7490 m2:n määräalasta kiinteistöstä Koskipää 249-408-0002-0112, myydään 49 000 euron kauppahinnalla. Tontista tehdään kauppa rakentamisvelvoitteella tämän myyntipäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Ellei kauppaa ole tehty viimeistään 30.6.2021, tämä myyntipäätös raukeaa.

Allekirjoitus

Timo Määttä
kaavoitusjohtaja

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosanen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun kaupungihallitus
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 21.4. - 12.5.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 21.4.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen  lähetetty tiedoksi sähköpostilla, pvm: 20.4.2021.

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

  • ostajat
  • kaupungihallitus